ทส.ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

 • ทส.ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัคร
  พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งเสริมการเรียนรู้ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรม
  ชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) เพื่อสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ทสม. โดยการ
  ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าสถานที่ และ/หรือ การเข้าใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
  ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3
  อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


  ทส.ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

  นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
  ของประชาชนในรูปแบบของเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนที่มีจิตอาสา โดยเฉพาะเครือ
  ข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)ที่ถือได้ว่าเป็นหุ้น
  ส่วนความร่วมมือที่สำคัญในการเชื่อมประสานการทำงานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน
  อย่างใกล้ชิดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งการ
  อนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ การนำภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ใน
  การรักษาฐานความมั่นคงทางอาหาร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
  ภูมินิเวศ การผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นๆ ที่ได้
  มีการดำเนินการในท้องถิ่นนั้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนว
  ทางในการดำเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการทำงานของเครือข่าย ทสม. เป็นการทำงานที่ต้อง
  ใช้เวลา ความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละอย่างสูงยิ่งจนสามารถทำให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม
  โดยในการทำงานของพี่น้องเครือข่าย ทสม.เป็นการทำงานที่เกิดจากความเป็นจิตอาสาและ
  ไม่ได้รับค่าตอบแทน จึงถือได้ว่าผลที่เกิดจากการทำงานนั้นมาจากอุดมการณ์ความเป็นจิต
  อาสาอย่างแท้จริง
  ทส.ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวง
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
  ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้มี
  นโยบายบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ให้เป็นหนึ่ง
  เดียวภายใต้ร่มธง ทสม. ภายใต้แนวคิด “บูรณาการเครือข่าย ทสม. และภาคี สร้างสิ่งแวด
  ล้อมดีให้คนไทย” เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง-
  แวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศได้อย่างสมดุลยั่งยืน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
  มา การดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. ได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า มีบทบาทสำคัญ
  ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน เป็นกลไกในการเชื่อมประสานเครือ
  ข่าย ทสม. และภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทาง
  ประชารัฐในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
  และปัญหามลพิษเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน

  ทส.ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

  ท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งเป็นการทำงานที่มาจากความเป็นจิตอาสาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
  และจากการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชน และการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร
  ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ปัจจุบันมีจำนวน ทสม. กระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งสิ้น
  195,677 คน ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ ทสม. ได้มีการเรียนรู้ สั่งสม
  ประสบการณ์ ตลอดจนการเกิดแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  จากการเรียนรู้ที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้มีทรัพยากรธรรม
  ชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่
  ทสม. ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจที่มุ่งมั่นและความเสียสละ

  ทส.ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใน
  ฐานะหน่วยงานประสานกลางในการพัฒนาเครือข่าย ทสม. จึงได้ประสานไปยังหน่วยงาน
  ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานได้เปิดโอกาสให้
  ทสม.เข้าไปเรียนรู้ถึงแนวคิด และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
  สถานที่ต่างๆ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าชม รวมถึงการจัดพิธีลงนามบันทึก
  ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยา
  กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)” ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
  มือ (MOU) ในครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ ทสม. โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าสถานที่ และ/
  หรือ การเข้าใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
  ของหน่วยงาน ได้แก่

  1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
  2. กรมทรัพยากรธรณี ยกเว้นค่าเข้าชมพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
  3. องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยกเว้นค่ารรมเนียมในการเข้าชมสวนสัตว์ ตั้งแต่
  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่
  สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี และโครงการคช
  อาณาจักรสุรินทร์
  ทส.ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)


  ทส.ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

  Share FB
  27218Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias