สส. ส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมขยายฐานเยาวชนมหิงสาสายสืบสู่ระดับปฐมวัย

 • สส. ส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมขยายฐานเยาวชนมหิงสาสายสืบสู่ระดับปฐมวัย

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เปิดตัว
  “โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย” เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้แก่บุคลากรจากกระทรวงศึกษา
  ธิการ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ตลอดจนผู้สนใจกิจกรรมสำหรับเด็ก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
  อย่างเหมาะสม ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ถนนบรม
  ราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน


  สส. ส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมขยายฐานเยาวชนมหิงสาสายสืบสู่ระดับปฐมวัย

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
  2560 ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
  ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ซึ่งในหลักการและแนวคิดของโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัยนั้น
  มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คือเน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง
  และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ตลอดจนการบูรณาการผ่านการเล่น เสริมสร้างความสุขในชีวิต
  อีกทั้งยังสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 "เด็กปฐมวัย" จึงเป็นระยะวัยที่สำคัญที่
  สุดของชีวิต เพราะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมบุคลิกภาพ และสติปัญญา

  สส. ส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมขยายฐานเยาวชนมหิงสาสายสืบสู่ระดับปฐมวัย

  ดังนั้นพัฒนาการใด ๆ ในวัยนี้จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อพัฒนาการในช่วงอื่น ๆ ของชีวิตเป็นอย่าง
  มาก ความเจริญงอกงามทางด้านร่างกายและจิตใจ ความไวต่ออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอกคือ
  พัฒนาการที่เกิดขึ้นในเด็กระยะนี้ การพัฒนาให้เด็กเกิดการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
  พฤติกรรมให้มีจิตใจที่อ่อนโยน สร้างให้รู้จักวินัย สร้างการสังเกต การรับรู้ สร้างพื้นฐานให้เด็กได้
  รับประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม คือกระบวนการสำคัญที่ควรสร้าง
  ให้เกิดขึ้นกับเด็กวัยนี้

  สส. ส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมขยายฐานเยาวชนมหิงสาสายสืบสู่ระดับปฐมวัย

  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีการต่อ
  ยอดโครงการมหิงสาสายสืบ และพัฒนาเป็นโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัยขึ้น โดยขยายฐาน
  กลุ่มเป้าหมายของเยาวชนมหิงสาสายสืบลงสู่ระดับเด็กปฐมวัย คือกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-7 ปี
  ซึ่งเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการให้

  สส. ส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมขยายฐานเยาวชนมหิงสาสายสืบสู่ระดับปฐมวัย

  เด็กในระยะปฐมวัยได้มีการพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นรากฐาน
  การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานซึ่ง
  ประกอบด้วยตัวแทนครูในระดับปฐมวัย ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรมหิงสาสายสืบ
  ปฐมวัย ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานตาม 4 ขั้นตอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการ
  ตามช่วงวัยของเด็ก ประกอบด้วย 1) ค้นหา 2) สำรวจ 3) อนุรักษ์ 4) แบ่งปัน โดยเน้นกิจกรรม
  นอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติเป็นสื่อ
  การเรียนการสอน ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายและจิตใจ ควบคู่
  กับการสอดแทรกเนื้อหาและแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวการจัดประสบการณ์และสาระ
  ที่ควรเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งมีการทดลองใช้หลักสูตรและกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้น
  ในปี 2560 ที่ผ่านมา โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัยจึงเป็นเครื่องมือหนึ่ง

  สส. ส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมขยายฐานเยาวชนมหิงสาสายสืบสู่ระดับปฐมวัย

  ที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ด้านบวก และความสนใจใคร่รู้ของเด็ก ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการใช้
  สื่อในธรรมชาติรอบตัวร่วมกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยและเนื้อหาที่เรียน ดังนั้น
  เราควรสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่หลาก
  หลายและเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาให้เด็กเกิดความรู้สึกรัก เกิดความรู้สึกของการเป็น
  เจ้าของ ซึ่งจะนำไปสู่ความรับผิดชอบในที่สุด

  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้บริหารโรงเรียน เจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ ครูผู้สอนระดับปฐม
  วัย นักจัดกิจกรรม ตลอดจนผู้ปกครองระบบโฮมสคูล เข้าร่วมจำนวนกว่า 300 คน พร้อมทั้งมีการ
  เสวนา หัวข้อ แนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยตามศตวรรษที่ 21 การจัดนิทรรศการเรียน
  รู้ด้านสิ่งแวดล้อม และตัวอย่างกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย แหล่งที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวด
  ล้อม https://www.deqp.go.th

  Share FB
  26012561Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias