สส. สร้าง “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม” เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนอีโคสคูล

 • สส. สร้าง “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม” เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนอีโคสคูล

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดฝึก
  อบรมพัฒนาและเสริมศักยภาพครูและบุคลากร ของโรงเรียนอีโคสคูล เพื่อสร้าง “พลเมืองเพื่อ
  สิ่งแวดล้อม”


  สส. สร้าง “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม” เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนอีโคสคูล


  จากนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งให้โรงเรียนลดการสอน
  เนื้อหาที่ไม่จำเป็นลง และให้ความสำคัญกับสิ่งที่เด็กต้องเรียนรู้ใน 4 ด้าน คือ พุทธิศึกษา จริย
  ศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา โครงการโรงเรียนอีโคสคูลจึงเป็น “ทางเลือกหนึ่ง” ของโรงเรียน
  ในการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรม
  ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีแผนการสนับสนุนโรงเรียนอีโคสคูลในด้านต่าง ๆ เช่น การ
  เสริมศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลัก
  สูตรการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนอีโคสคูล การนิเทศและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่ง
  แวดล้อมศึกษา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนอีโคสคูล ตลอดจนการ
  พัฒนาต่อยอดโรงเรียนที่มีความพร้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล

  สส. สร้าง “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม” เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนอีโคสคูล

  โดยเป้าหมายสูงสุดเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น“พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม” กรมส่งเสริมคุณภาพ
  สิ่งแวดล้อม จึงได้ “จัดฝึกอบรมพัฒนาและเสริมศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนอีโคสคูล”
  เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนอีโคสคลู เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและ
  กระบวนการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา และเพื่อพัฒนาและ
  เสริมศักยภาพผู้บริหารและคณะครู ในการร่วมกันจัดทำแผนการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึก
  ษาให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ณ โรงแรม
  เซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี
  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม


  การจัดฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ มีผู้บริหารโรงเรียน ครูฝ่ายงานวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบโครงการ
  โรงเรียนอีโคสคูล จำนวนกว่า 100 คน พร้อมทั้งมีการปาฐกถาพิเศษ โดย นางซาตู ซุยก์การี-
  เคลฟเวน (H.E. Ms. Satu Suikkari-Kleven) เอกอัครราชทูตสาธารณฟินแลนด์ประจำประเทศ
  ไทย หัวข้อ “การเรียนการสอนของฟินแลนด์ตามหลักสูตรใหม่ของฟินแลนด์ และยกตัวอย่าง
  เปรียบเทียบไทยกับฟินแลนด์” และยังมรการบรรยาย หัวข้อ “ฟินแลนด์กับสิ่งแวดล้อม สู่การ
  เรียนการสอนในชั้นเรียนที่ประยุกต์กับโรงเรียนอีโคสคูล”  สส. สร้าง “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม” เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนอีโคสคูล

  สส. สร้าง “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม” เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนอีโคสคูล


  Share FB

  25012561Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias