รมว.ทส.เปิดโครงการป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำระยอง หวังให้เป็นห้องเรียน
ทางธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่า

 • รมว.ทส.เปิดโครงการป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำระยอง หวังให้เป็นห้องเรียน
  ทางธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่า

  รมว.ทส.เปิดโครงการป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำระยอง อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง เนื้อที่ 500 ไร่
  หวังให้เป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่า และมุ่งหวังให้เป็นที่
  พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชน
  รมว.ทส.เปิดโครงการป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำระยอง หวังให้เป็นห้องเรียน
ทางธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่าเรียนทาง
ธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่า


  ในวันที่ 21 ม.ค.2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมืองระยอง ”ป่าชายเลน
  พระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” บนพื้นที่ 500 ไร่ บริเวณสวนสาธารณะ
  โขดปอชุมชน ต.เนินพระ เขตเทศบาลนครระยอง อ.เมืองระยอง โดยมี นายวิจารย์ สิมา
  ฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายสากล ฐินะกุล ,นายเสริม
  ยศ สมมั่น ผู้ตรวจกระทรวง(ทส.) ,นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
  และชายฝั่ง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 500 คน

  รมว.ทส.เปิดโครงการป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำระยอง หวังให้เป็นห้องเรียนทาง
ธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่า

  “ทรัพยากรธรรมชาติคือมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดิน ที่บรรพบุรุษไทยได้เอาเลือดเนื้อและ
  ชีวิตเข้าปกปักรักษาไว้ตลอดยาวนานเกือบ 1 พันปี วันนี้มรดกอันล้ำค่านั้นได้ส่งต่อลูก
  หลานไทยมาจนถึงพวกเราคนไทยในวันนี้ จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องรักษา
  มรดกอันล้ำค่านี้ส่งต่อลูกหลานไทยในอนาคตให้จงได้

  รมว.ทส.เปิดโครงการป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำระยอง หวังให้เป็นห้องเรียน
ทางธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่าเรียนทาง
ธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่า

  พลเอกสุรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดตัวอย่างที่ภาครัฐ เอกชนและ
  ประชาชนให้ความร่วมมือสูง โดยมีป่าในเมืองจำนวน 3 ป่าคือ ป่าเพ, ป่าชายเลนพระ
  เจดีย์กลางน้ำ และป่าชายเลนปากน้ำประแส ซึ่งจากการสำรวจป่าในเมืองทั้งประเทศมี
  ทั้งหมด 81 ป่า และมีพื้นที่ป่าบก 61 ป่า ,ป่าชายเลน 20 ป่า โดยป่าบกได้ดำเนินการ
  เปิดป่าบกครั้งแรกที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ,เปิดป่าชายเลนครั้งแรก ที่ จังหวัดระยอง และ
  จะทยอยเปิดป่าไปจนทั่วทั้งประเทศ

  รมว.ทส.เปิดโครงการป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำระยอง หวังให้เป็นห้องเรียนทาง
ธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่า”

  รมว.ทส.เปิดโครงการป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำระยอง หวังให้เป็นห้องเรียนทาง
ธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่า

  รมว.ทส.เปิดโครงการป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำระยอง หวังให้เป็นห้องเรียน
ทางธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่า

  รมว.ทส.เปิดโครงการป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำระยอง หวังให้เป็นห้องเรียน
ทางธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่า

  รมว.ทส.เปิดโครงการป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำระยอง หวังให้เป็นห้องเรียน
ทางธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่า


  Share FB

  23012561Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias