ทช. สร้างเครือข่ายภาคีจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม

 • ทช. สร้างเครือข่ายภาคีจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม

  เมื่อวันที่ 20 ม.ค.61 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการประชุมสัมมนา “เครื
  อข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม” โดย
  มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) กล่าวราย
  งานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจน
  รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็น
  ประธานเปิดการประชุม

  ทช. สร้างเครือข่ายภาคีจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมเรียนทาง
ธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่า


  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า600 คน ประกอบด้วย คณะกรรม
  การผู้ทรงคุณวุฒิแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด และเครือข่ายภาคีทรัพยา
  กรทางทะเลและชายฝั่ง 11 จังหวัด จาก 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล อาทิ จังหวัดตราด จันทบุรี
  ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
  เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงผู้แทนหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องสุนทร
  ภู่ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง

  ทช. สร้างเครือข่ายภาคีจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมเรียนทาง
ธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่า

  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ รมว.ทส. ได้ร่วมพูดคุยและฝากให้กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร
  พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรุ่นแรก จงเข้มแข็งและอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่
  ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอด
  จนทรัพยากรป่าชายเลนให้อยู่คู่กับประเทศชาติ และสุดท้ารมว.ทส. ได้ฝากให้กลุ่มเครือ
  ข่ายฯ ปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักธรรมาภิบาล 3 ข้อ คือ ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ซื่อสัตย์ต่อชาติ
  บ้านเมือง และซื่อสัตย์ต่อความเป็นมนุษย์

  ทช. สร้างเครือข่ายภาคีจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมเรียนทาง
ธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่า

  จากนั้น รมว.ทส. ได้ให้เกียรติมอบบัตรอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล แก่เครือข่ายฯ เพื่อเป็น
  การสร้างขวัญและกำลังใจให้กลุ่มเครือข่ายฯ มีแรงผลักดันในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
  อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

  ทช. สร้างเครือข่ายภาคีจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม
ธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่า”  Share FB

  23012561Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias