สส. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • สส. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับ
  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมือง
  พร้อมชี้แจงแนวทางการประเมิน
  เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561


  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อม
  ยั่งยืน พร้อมแถลงข่าวความร่วมมือสร้างมิติใหม่สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการประชุม
  ชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ กรอบ
  แนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้
  ความเข้าใจในรายละเอียด ขั้นตอน การส่งผลงานเข้าร่วมประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
  เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในวัน
  อังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมพาลาสโซ่ ๔ ชั้น ๗ โรงแรม
  เดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร


  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวง
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการ
  ประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยร่วมกับสมาคมสัน
  นิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเทศ
  บาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้เทศบาลนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทาง
  และมาตรการสู่การพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ๔ องค์
  ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการ
  บริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งได้จัดประเมินและคัดเลือกเทศบาลที่มีผลงานยอดเยี่ยมระดับ
  ประเทศ โดยได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
  ราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
  เป็นการถาวร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
  ประกอบกับการส่งเสริมให้เทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศจากการ
  ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้เป็นต้นแบบในการขยายแนวคิดเรื่องการพัฒนาเมืองสิ่ง
  แวดล้อมยั่งยืนไปสู่เทศบาลทั่วประเทศควบคู่ไปด้วย และเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะ
  รัฐมนตรีได้มีมติ เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยมอบหมายให้
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษา
  ธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวด
  ล้อมยั่งยืนให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเน้นการสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วน
  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยรวมทั้งการ
  บูรณาการเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสู่การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กระทรวง
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำเนิน
  การร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อบูรณาการเกณฑ์
  ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสู่การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
  (LPA) พร้อมทั้งกำหนดจัดการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้เทศบาลทุก
  ระดับพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานตัวชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและให้การรับรอง
  การดำเนินงานเทศบาลที่ส่งผลงานเข้าร่วม ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้
  จัดการประชุมชี้แจง  แนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม
  ๒๕๖๑ เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมพาลาสโซ่ ๔ ชั้น ๗ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพ
  มหานคร เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ กรอบแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการประเมิน
  เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียด ขั้นตอน การ
  ส่งผลงานเข้าร่วมประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
  จัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากเทศบาลทุก
  ภูมิภาคทั่วประเทศไทย จำนวนประมาณ ๘๐๐ คนซึ่งจะได้รับฟังแนวทางและกระบวน
  งานดำเนินงานพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนจากผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์
  ด้านการพัฒนาเมืองครอบคลุมทั้ง ๔ องค์ประกอบของเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมทั้ง
  เทคนิควิธีการการจัดทำเอกสารการประเมิน ตลอดจนมุมมองและประสบการณ์การ
  ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินการพัฒนาเมือง  นอกจากการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนแล้ว กรมส่งเสริม
  คุณภาพสิ่งแวดล้อมยังได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การ
  พัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมสันนิบาต
  เทศบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันใน
  การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกลไกสำคัญใน
  การพัฒนาเมืองสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล
  ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายก
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ ดร.อำไพ หรคุณารักษ์ ผู้อำนวยการสถา
  บันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกตงในครั้งนี้ รวมทั้งมีการแถลงข่าวความร่วม
  มือสร้างมิติใหม่สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคม
  สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อีกด้วย


  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม
  ยั่งยืน ปี ๒๕๖๑ กำหนดเปิดรับสมัครเทศบาลเข้าร่วมการประเมินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  โดยเทศบาลที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือและแบบรายงานข้อมูลได้ที่
  www.deqp.go.th, www.dla.go.th, www.nmt.go.th และสามารถติดต่อสอบถาม
  ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพ
  สิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั้ง ๑๖ ภาค สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  และสันนิบาตเทศบาลทั้ง ๕ ภาค ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการประเมิน
  เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑ ได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
  แวดล้อมจังหวัด โดยหมดเขตรับผลงานวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

  Share FB

  170118Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias