กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ 2561

 • กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ 2561

  วันนี้ ( 8 มกราคม 2561) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 การทางพิเศษแห่ง
  ประเทศไทย (กทพ.) ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายสุทธิศักดิ์
  วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินทำการแทนผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วย
  คณะผู้บริหาร กทพ. ทำพิธีมอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ 2561
  จำนวน 5,500 ผืน รวมทั้งผ้าห่มเครื่องกันหนาวและเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับบริจาค ส่งมอบให้แก่ นาย
  ปิยะ วงศ์ลือชา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
  ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน


  กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ 2561

  นายสุทธิศักดิ์ฯ เปิดเผยว่า กทพ. ได้จัดโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
  โดยโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีงบประมาณ 2555 ซึ่ง กทพ. ได้นำผ้าห่มไปมอบให้
  แก่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ใน 9 อำเภอที่ประสบภัยหนาว ครั้งที่ 2 เมื่อปีงบประมาณ 2556 นำไปมอบ
  ให้แก่ ชาวภูเวียงและเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 เมื่อปีงบประมาณ 2557 นำไปมอบให้แก่
  ชาวห้วยยางและเทศบาลตำบลตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4 เมื่อปีงบ
  ประมาณ 2558 นำไปมอบให้แก่ ผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม จังหวัด
  เลย ครั้งที่ 5 เมื่อปีงบประมาณ 2559 นำไปมอบให้แก่ ผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอเขาค้อ และอำเภอ
  น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

  กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ 2561

  อีกทั้งมอบให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ และชมรมผู้สูงอายุ ตำบลผา
  นกเค้ากระดึง จังหวัดเลย และครั้งที่ 6 เมื่อปีงบประมาณ 2560 นำไปมอบให้แก่ ผู้ประสบภัยหนาว
  ในอำเภอปัว และอำเภอเมือง จังหวัดน่าน และในปีนี้ก็เช่นกัน กทพ. ได้จัดทำผ้าห่มตามโครงการ
  “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” จำนวน 5,500 ผืน ไปมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในจังหวัด
  เชียงใหม่ จำนวน 2,000 ผืน และจังหวัดเชียงราย จำนวน 2,000 ผืน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  จำนวน 1,500 ผืน รวมทั้งผ้าห่มเครื่องกันหนาว และเครื่องนุ่งห่มที่ผู้ใช้บริการทางพิเศษตลอด
  จนประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาค
  กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ 2561

  นายสุทธิศักดิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ กทพ. ขอขอบคุณ ผู้ใช้บริการทางพิเศษทุกท่านที่กรุณาร่วม
  กันบริจาคผ้าห่ม ซึ่งผ้าห่มทุกผืนที่ได้รับบริจาค จะช่วยให้ความอบอุ่นแก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาว
  ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดี และ กทพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต
  หาก กทพ. ดำเนินการโครงการใดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนคงจะได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้ทาง
  พิเศษอีก ขอบคุณครับ”

  กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ 2561

  กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ 2561  กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ 2561

  Share FB

  241217Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias