“ทส. เตรียมมอบของขวัญ ชวนเที่ยวงานวันเด็กสวนสัตว์ดุสิตฟรี”

 • “ทส. เตรียมมอบของขวัญ ชวนเที่ยวงานวันเด็กสวนสัตว์ดุสิตฟรี”

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดงานวันเด็กภายใต้หัวข้อ “รักษ์ป่า
  รักษ์ทะเล รักษ์สัตว์และสัตว์ทะเล” เพื่อปลูกจิตสำนึก และชักชวนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การ
  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านฐานกิจกรรมต่าง ๆ ที่สวนสัตว์ดุสิต
  ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ พร้อมเข้าชมสวนสัตว์ฟรี


  “ทส. เตรียมมอบของขวัญ ชวนเที่ยวงานวันเด็กสวนสัตว์ดุสิตฟรี”


  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดย พลเอก ประยุทธ์
  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑ ว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้าง
  สรรค์เทคโนโลยี" กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้เตรียมความพร้อมใน
  การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ "เด็กและเยาวชน" ได้มีความสุข พร้อม
  ได้รับความรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "รักษ์ป่า รักษ์ทะเล
  รักษ์สัตว์และสัตว์ทะเล" ณ บริเวณลานกิจกรรม สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ

  “ทส. เตรียมมอบของขวัญ ชวนเที่ยวงานวันเด็กสวนสัตว์ดุสิตฟรี”

  โดยให้ทุกส่วนราชการน้อมนำพระบรมราโชวาทใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาล
  ที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๑๐ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
  หลักในการจัดกิจกรรม โดยมีการเสริมสร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ต่อยอด พร้อมปลูกฝังการ
  ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละกิจกรรมให้มีความสนุกสนาน และ
  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับเยาวชนในยุคดิจิทัล เช่น ฐานการเรียนรู้ต้นไม้ทรงปลูกในรัชกาลที่
  ๑๐ ฐานการเรียนรู้ปลูกป่าในใจคน มีการเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่ารวมทั้งสัตว์ทะเลที่หายากและ
  กำลังสูญพันธ์ กิจกรรมการปลูกกล้วยไม้และต้นไม้ กิจกรรมจิตอาสาคัดแยกขยะ ชมสัตว์
  ทะเลหายาก เกมจาก QR code เป็นต้น ซึ่งได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวด
  ล้อม (สส.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว

  “ทส. เตรียมมอบของขวัญ ชวนเที่ยวงานวันเด็กสวนสัตว์ดุสิตฟรี”

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง
  โรงเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๓
  มกราคม ๒๕๖๑ ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งมอบสิทธิพิเศษสำหรับเด็กทุกคนเข้าชม
  สวนสัตว์ และร่วมงานวันเด็กฟรีตลอดวัน นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระ
  ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้เตรียมจัดกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลในรูป
  แบบต่างๆ มีทั้งสาระน่ารู้ เกม และของรางวัลมากมาย รวมถึงบัตรเข้าพักอุทยานฟรี
  สำหรับมอบให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชนผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุก พร้อมทั้งการบรรเลงเพลง
  เพราะ ๆ ทั้งจากศิลปินรับเชิญ และทีม “พยัคฆไพล พญาเสือ ฉลามขาว” จากอุทยานแห่ง
  ชาติ ให้ได้รับฟังกันตลอดงาน เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลัง
  สำคัญในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

  “ทส. เตรียมมอบของขวัญ ชวนเที่ยวงานวันเด็กสวนสัตว์ดุสิตฟรี”
  Share FB

  040118Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias