รมช.คมนาคม มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.

 • รมช.คมนาคม มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.

  วันนี้ (14 ธันวาคม 2560) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคาร 1 การทางพิเศษ
  แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
  คมนาคม เดินทางมามอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของการทางพิเศษแห่ง
  ประเทศไทย (กทพ.) โดยมีนายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรม
  สิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมให้การต้อนรับ

  รมช.คมนาคม มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.


  ทั้งนี้ นายสุทธิศักดิ์ฯ ได้บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของ กทพ. ซึ่งประกอบด้วย
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายขององค์กร รวมถึงบรรยายสรุปแผนการดำเนิน
  โครงการและการให้บริการทางพิเศษในอนาคต อาทิ การดำเนินโครงการระบบทางด่วน
  ขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวัน
  ออก โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โครงการทางพิเศษสายฉลอง
  รัช-นครนายก-สระบุรี และการพัฒนาระบบการเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ตลอดจน
  บรรยายสรุปรายงานความก้าวหน้าของงาน อาทิ การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้าง
  พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) การดำเนินโครงการทาง
  พิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และ
  โครงการทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
  กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยท้ายที่สุด นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  กระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ กทพ. เพื่อให้การดำเนินงานเป็น
  ไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติต่อไป


  รมช.คมนาคม มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
  รมช.คมนาคม มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.

  รมช.คมนาคม มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
  รมช.คมนาคม มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.

  รมช.คมนาคม มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
  รมช.คมนาคม มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.

  รมช.คมนาคม มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
  รมช.คมนาคม มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.

  รมช.คมนาคม มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.

  Share FB

  151217Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias