• กทพ. มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในกิจกรรม "ทางด่วนเพื่อเยาวชน"
  ประจำปี 2560


  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
  กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในกิจกรรม "ทางด่วนเพื่อ
  เยาวชน" ประจำปี 2560 โดยมี นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธี


  นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยในรายละเอียดว่า กทพ. มีภารกิจหลักในการ
  ให้บริการให้บริการทางพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ซึ่งนอกจากภารกิจหลักดังกล่าวแล้ว
  กทพ. ยังตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญ
  ของชาติในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรม "ทางด่วนเพื่อเยาวชน" มาตั้งแต่ปี 2545 โดยมอบ
  ทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 16 แล้ว และจะดำเนินกิจ
  กรรมนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนในชุมชนหรือโรงเรียนในแนว
  เขตทางพิเศษ ได้นำเงินทุนไปใช้เพื่อการศึกษา  สำหรับปีนี้ มีชุมชนและโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา จำนวน 40ทุน ประกอบ
  ด้วย ชุมชนเกาะกลาง, ชุมชนคลองเตยใน 1,ชุมชนสวนอ้อย,ชุมชนล็อค 4-5-6, ชุมชนกรุง
  เทพพัฒนา, โรงเรียนอมันนฤมิต, ชุมชนวัดไผ่เงิน, ชุมชนเมืองอยู่ดี,โรงเรียนสตรีมหาพฤฒา
  ราม,ชุมชนวัดมหาพฤฒาราม,ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่,โรงเรียนวัดพระยายัง, โรงเรียนวัดชัย
  มงคล,ชุมชนตรอกสลักหิน, ชุมชนวัดดวงแข,ชุมชนบ้านครัวใต้, ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า,
  ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน, โรงเรียนประถมนนทรี, ชุมชนมิตรไมตรี 1-2, โรงเรียนพระแม่
  มารี, ชุมชนหลังวัดมักกะสัน, ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนริมทางมักกะสัน, ชุมชนโค้ง
  รถไฟยมราช, ชุมชนสระแก้ว, ชุมชนมั่นสิน, ชุมชนริมทางรถไฟหลังกรมทางหลวง, โรงเรียน
  สมาคมสตรีไทย, ชุมชนบ้านครัวตะวันตก,ชุมชนโรงน้ำแข็ง, ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 1, ชุม
  ชนบ้านแบบ, ชุมชนดอนกุศลร่วมใจ, ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา, ชุมชนบึงพระราม 9, โรง
  เรียนวัดบัวขวัญ, ชุมชนวัดบัวขวัญ, ชุมชนบ้านเอื้ออาทร โซน 1, ชุมชนบ้านเอื้ออาทร โซน
  2, และโรงเรียนคลองเกลือ เป็นเงินทุนละ 10,000 บาท รวม 400,000 บาท


  "กทพ. ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ และหวังอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกคน
  จะตั้งใจเรียน ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ อันจะช่วย
  พัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป" นายณรงค์กล่าวในท้ายที่สุด


Copyrigh © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias