ทส.จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

 • ทส.จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

  เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิ
  ภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม
  มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

  ทส.จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
  สิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีบุคลากรจาก
  หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน เข้าร่วมการฝึก
  อบรม จำนวน 400 คน โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวด
  ล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

  ทส.จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

  ทส.จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

  ทส.จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

  ทส.จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

  ทส.จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม


  Share FB

  291117Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias