• รร.แก่นทองฯเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษา ปั้น"Eco-School"สร้างพลเมืองสีเขียว

  ร.ร.โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการ "สิ่งแวดล้อมศึกษา"
  มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้กลายเป็นพื้นที่ให้เด็กเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน
  อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างเจนคติต่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมจากการ
  ได้ลงมือปฏิบัติจริง นำไปสู่การเป็นพลเมืองสิ่งแวดล้อม หรือ Green Citizen ที่ดีในอนาคต

  รร.แก่นทองฯเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษา ปั้น"Eco-School"สร้างพลเมืองสีเขียว

  นางอัญชลี มนต์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ กทม. เปิดเผย
  ว่าโรงเรียนแก่นทองอุปภัมภ์ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา
  ที่ยั่งยืน หรือ อีโค-สคูล (Eco-School) ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อขับเคลื่อนกระบวน
  การสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้กลายเป็นพื้นที่ที่เด็กจะได้เรียนรู้และฝึก
  ทักษะการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนา
  โรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) ตั้งแต่การกำหนดนโยบายของผู้บริหาร การ
  พัฒนาหลักสูตรารเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
  สถานศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยว
  ข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา


  รร.แก่นทองฯเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษา ปั้น"Eco-School"สร้างพลเมืองสีเขียว


  โดยที่ผ่านมา โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ได้จัดทำหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
  การ โดยยึดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School ในการเรียนรู้รายวิชา
  ต่างๆตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 รวมทั้งบรรจุหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco -
  School ให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรของโรงเรียน โดยอยู่ในรายวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระ
  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการศึกษา 7ขั้นตอน โดยให้ผู้
  เรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง ต่อชุมชน และประเทศชาติ มีวินัย ความอดทน และมีกระบวน
  การเรียนรู้ที่ยั่งยืน เพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบภายใต้บริบทของชุมชน
  โดยผู้เรียนต้องสำรวจประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตามความถนัด ความสนใจ เพื่อ
  แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สร้างเสริมประสบการณ์ที่ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
  ได้ประสบความสำเร็จและมีความสุข ตลอดจนการขยายความรู้สู่ชุมชน เพื่อให้เกิดเครือข่าย
  ความร่วมมือกับประชาชนในชุมชนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  รร.แก่นทองฯเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษา ปั้น"Eco-School"สร้างพลเมืองสีเขียว


  "จุดเด่นของหลักสูตร Eco School ของโรงเรียน คือ เป็นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนเน้นหลัก
  สมรรถนะ (Competency Based Curriculum) และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง สามารถ
  พัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้ และทักษะ เป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
  ต้องการของท้องถิ่น มุ่งให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า รู้จักอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของท้อง
  ถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมจากการ
  ได้ลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู ชุมชน และนักเรียน ในการพัฒนา
  สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันโดยในการจัดการเรียนรู้จะมีทั้งครู ผู้ปกครอง และชุมชน

  รร.แก่นทองฯเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษา ปั้น"Eco-School"สร้างพลเมืองสีเขียว

  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนได้ออกพื้นที่ในการเรียนรู้ ตลอดจนได้สัก
  ถาม สัมภาษณ์ ถึงสภาพปัญหาและแล้วทางแก้ไขปัญหา จากกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนัก
  เรียนเอง"
  รร.แก่นทองฯเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษา ปั้น"Eco-School"สร้างพลเมืองสีเขียว

  นางอัญชลี กล่าวต่อว่า ผลจากการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
  ยั่งยืน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ Eco School มาอย่างต่อเนื่อง
  ทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ทำให้นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งแวด
  ล้อมในสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้ได้
  รับรางวัลเครือข่ายเยาวชนริกโก้อีโคสคูลดีเด่น ประจำปี 2560 จากผลงานพัฒนาเครือข่าย
  เยาวชนริโก้อีโคสคูลพิทักษ์คูคลองประเวศอย่างมีประสิทธิภาพ และในอนาคตโรงเรียนก็จะมี
  การพัฒนาต่อยอดหลักสูตร Eco School เพื่อให้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับการสนับ
  สนุนเด็กให้ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะนำ
  ไปสู่การเป็นพลเมืองสิ่งแวดล้อม หรือ Green Citizen ที่ดีในอนาคตต่อไป  Share FB
  91117Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias