TGOร่วมกับ JICA แถลงผลความสำเร็จโครงการ 3 ปีมุ่งสู่การเป็น “Knowledge Hub” ของอาเซียน

 • TGO ร่วมกับ JICA แถลงผลความสำเร็จโครงการ 3 ปี มุ่งสู่การเป็น “Knowledge Hub”
  ของอาเซียน

  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยศูนย์วิชาการนานาชาติ
  ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training
  Center: CITC) ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) ร่วมกันแถลงผลความ
  สำเร็จโครงการ “Project for Capacity Development to accelerate Low Carbon and Resilient
  Society realization in the Southeast Asia region” ระยะที่ 3 เพื่อมุ่งสู่การเป็น “Knowledge Hub”
  ให้ “อาเซียน”ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ-เอกชนทั่วภูมิภาค พร้อม
  สร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างประเทศผ่าน 6 หลักสูตรระดับสากลครอบคลุมทุกมิติ โดยมี
  10 ชาติอาเซียนตบเท้าส่งคนเข้ารับการอบรมไปแล้ว 562 ราย


  TGOร่วมกับ JICA แถลงผลความสำเร็จโครงการ 3 ปีมุ่งสู่การเป็น “Knowledge Hub” ของอาเซียนา

  คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เกียรติ
  กล่าวต้อนรับ JICA และผู้แทนหน่วยงานของประเทศไทยและองค์กรระหว่างประเทศที่เข้าร่วมงาน
  แถลงผลความสำเร็จ โดยระบุถึง ความร่วมมือระหว่าง TGO กับ JICA ที่มีความร่วมมือกันมากว่า 10 ปี
  และได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ CITC อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2557 เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพและถ่าย
  ทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์
  CITC ให้กับหน่วยงานของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทำให้ CITC เติบโตขึ้นในฐานะศูนย์
  วิชาการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CITC ได้พัฒนาหลักสูตรหลาก
  หลายหลักสูตรทั้งหลักสูตรภายในประเทศ และหลักสูตร International สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนและ
  ยังได้สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้มแข็งเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเกิดความร่วมมือทาง
  วิชาการในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งได้นำเสนอผลงานในเวทีระดับโลก อาทิ
  การประชุมCOP ถึงแม้โครงการจะสิ้นสุดลง แต่สัมพันธ์อันดีระหว่าง TGO และ JICA จะยังคงอยู่ และ
  TGO หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก JICA ทางด้านเทคนิควิชาการต่างๆ รวมถึง ได้มีความร่วมมือ
  กับองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ UNFCCC –RCC , UNEP, UNOSSC ต่อไปในอนาคต

  TGOร่วมกับ JICA แถลงผลความสำเร็จโครงการ 3 ปีมุ่งสู่การเป็น “Knowledge Hub” ของอาเซียน

  ด้าน นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
  หรือ TGO เปิดเผยหลังการประชุมว่า สำหรับ“Project for Capacity Development to accelerate Low
  Carbon and Resilient Society realization in the Southeast Asia region” เป็นโครงการพัฒนาขีดความ
  สามารถด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มอาเซียนได้รับการ
  สนับสนุนจาก JICA ในการพัฒนาหลักสูตร โดยมีคนของ JICA และผู้เชี่ยวชาญได้มาร่วมกันพัฒนา
  หลักสูตร เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับคนในอาเซียน รวมถึงคนไทยด้วย
  เป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้เราได้รับความรู้ เข้าใจถึงหลักการของเรื่องก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
  รวมถึงวิธีการบริหารจัดการต่างๆ วันนี้มาถึงปลายโครงการแล้ว เรากำลังจะปิดโครงการในระยะ
  ที่ 3 ในมุมของTGOอยากที่จะต่อยอดโครงการนี้นำหลักสูตรที่พัฒนาแล้วมาจัดต่อให้กับคนไทย
  หรือประเทศอาเซียนที่สนใจ ศูนย์ CITC ตั้งอยู่ที่ TGO ซึ่งเราคิดว่าจะยังคงมีการดำเนินการและ
  ความเป็นศูนย์นี้ต่อไป และจะจัดอบรมสำหรับคนที่สนใจ ทำให้เป็นหลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลง
  สภาพภูมิอากาศที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงยังต้องมีความร่วมมือจากหน่วยงานระหว่าง
  ประเทศเข้ามาบูรณาการร่วมด้วยทำให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการของศูนย์ CITC ต่อไป
  ในอนาคต

  TGOร่วมกับ JICA แถลงผลความสำเร็จโครงการ 3 ปีมุ่งสู่การเป็น “Knowledge Hub” ของอาเซียน

  TGOร่วมกับ JICA แถลงผลความสำเร็จโครงการ 3 ปีมุ่งสู่การเป็น “Knowledge Hub” ของอาเซียน

  TGOร่วมกับ JICA แถลงผลความสำเร็จโครงการ 3 ปีมุ่งสู่การเป็น “Knowledge Hub” ของอาเซียน
  Share FB
  25.9.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias