TGO เดินหน้าลดโลกร้อน จับมือTesco Lotus ติดฉลากคาร์บอนสินค้า

 • TGO เดินหน้าลดโลกร้อน จับมือTesco Lotus ติดฉลากคาร์บอนสินค้า

  วันที่ 22 กันยายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหาร
  จัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ TGO ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
  ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ฉลากคาร์บอนแก่ประชาชนผู้บริโภค

  โดยมีนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนาง
  สาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส ร่วมลงนามความร่วม
  มือครั้งนี้ และนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการ
  ก๊าซเรือนกระจก ในฐานะสักขีพยาน ณ เทสโก้ โลตัส สาขาสุขุมวิท 50

  ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่าง TGO และเทสโก้ โลตัส จะร่วมกันประชาสัมพันธ์และสร้าง
  การรับรู้ฉลากคาร์บอนแก่ประชาชนผู้บริโภค ให้ประชาชนผู้บริโภครู้จักฉลากคาร์บอน และ
  เห็นความสำคัญของการเลือกซื้อสินค้าที่ติดฉลากคาร์บอน ว่าเป็นสินค้าที่มีความใส่ใจเรื่อง
  ก๊าซเรือนกระจก อันเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน ผ่านช่องทางสื่อของตน การจัดกิจกรรม
  และการจัดรายการส่งเสริมการตลาดให้แก่ลูกค้าของเทสโก้ โลตัส


  TGO เดินหน้าลดโลกร้อน จับมือTesco Lotus ติดฉลากคาร์บอนสินค้า
  TGO ได้พัฒนาฉลากคาร์บอนขึ้น 2 รูปแบบ ได้แก่ ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
  (Carbon Footprint of Product: CFP) และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon
  Footprint Reduction: CFR) หรือ ฉลากลดโลกร้อน ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกและประเทศเดียว
  ในอาเซียนที่มีระบบการรับรองสอดคล้องตามหลักสากล ฉลากคาร์บอนฟุต พริ้นท์ของผลิต
  ภัณฑ์ คือฉลากที่ระบุตัวเลขค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละ
  หน่วยตลอดวัฏจักรชีวิต และการติดฉลากบนตัวสินค้าถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อ
  สังคมของผู้ผลิต เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับทราบว่าเป็นสินค้าที่ใส่ใจเรื่องโลกร้อน

  TGO เดินหน้าลดโลกร้อน จับมือTesco Lotus ติดฉลากคาร์บอนสินค้า

  ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองกับ TGO ทั้งสิ้น 4,237 ผลิตภัณฑ์ จาก 618 บริษัท
  ฉลากลดโลกร้อน หรือชื่อเต็มว่า ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ เป็นฉลากที่แสดง
  ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และได้มีการบริหาร
  จัดการจนสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อย
  แล้ว หากผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ติด “ฉลากลดโลกร้อน”ก็เท่ากับช่วยลดโลกร้อน
  ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองกับ TGO ทั้งสิ้น 674 ผลิตภัณฑ์ จาก 90
  บริษัท สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 4,501,009 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

  TGO เดินหน้าลดโลกร้อน จับมือTesco Lotus ติดฉลากคาร์บอนสินค้า

  TGO เดินหน้าลดโลกร้อน จับมือTesco Lotus ติดฉลากคาร์บอนสินค้า

  TGO เดินหน้าลดโลกร้อน จับมือTesco Lotus ติดฉลากคาร์บอนสินค้า


  Share FB
  22.9.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias