กยท. ประกาศชัด! ยืนหนึ่งด้านถุงมือยางพาราธรรมชาติพร้อมดันไทยเป็น HUB ในตลาดโลก

 • กยท. ประกาศชัด! ยืนหนึ่งด้านถุงมือยางพาราธรรมชาติพร้อมดันไทยเป็น HUB
  ในตลาดโลก

  วันนี้ (26 สิงหาคม 2563) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดแถลงข่าว “Hub of Natural Rubber
  Glove ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตถุงมือยางธรรมชาติ” ประกาศชัดเจนให้ประเทศไทยเป็น
  ศูนย์กลางการผลิตถุงมือยางธรรมชาติของโลก ชูวัตถุดิบน้ำยางไทย ต่อยอดอุตสาหกรรมแปร
  รูปยางพารา ณ ห้องประชุมรัษฎา การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์

  นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า แนวโน้มของอุตสาหกรรมแปร
  รูปยางของไทย ขณะนี้มีความน่าสนใจมาก โดยเฉพาะถุงมือยาง ซึ่งถือเป็นโปรดักส์แชมป์เปี้ยน
  ในกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปยางของประเทศไทย โดยมีน้ำยางซึ่งมีการผลิตในประเทศเป็นวัตถุดิบ
  ในการผลิต ผลักดันเข้าสู่การแปรรูปในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเพื่อผลิตถุงมือยางให้มากยิ่ง
  ขึ้น คาดว่าจะส่งผลต่อการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยรวมและเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรม
  ยางของประเทศไทยมีความเข้มแข็งในการเป็นผู้นำการผลิตและการส่งออกยางและผลิตภัณฑ์
  ยางของโลก โดยจะผลักดันให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตถุงมือยางธรรมชาติของโลก

  กยท. ประกาศชัด! ยืนหนึ่งด้านถุงมือยางพาราธรรมชาติพร้อมดันไทยเป็น HUB ในตลาดโลก

  กยท. ร่วมมือและบูรณาการกับหลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดพัฒนาอุตสาหกรรมยางทั้งระบบอย่าง
  ยั่งยืน อาทิ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การหาแนวทางการส่งเสริม
  การลงทุนในกิจการยางพารา เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกิจการยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวน
  ยาง ส่งเสริมการลงทุนทั้งด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อำนวยความสะดวกด้าน
  การลงทุน และด้านการบริการสนับสนุนธุรกิจผ่านมาตรการต่างๆ รวมถึง กระทรวงพาณิชย์
  ในการผลักดันเรื่องการตลาด การลงทุน และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ยางของไทย

  กยท. ประกาศชัด! ยืนหนึ่งด้านถุงมือยางพาราธรรมชาติพร้อมดันไทยเป็น HUB ในตลาดโลก


  โดยมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจรรมส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยผ่านกิจกรรมจับ
  คู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ค้าและผู้ซื้อถุงมือยางการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และนักลงทุนในต่าง
  ประเทศต่อผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติของประเทศไทยนายณกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย การป้องกัน
  สถานการณ์ถุงมือยางปัจจุบันที่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ หรือมีกระแสข่าวการผลิตถุงมือ
  ยางที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งสร้างความเสียหายและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของ
  ถุงมือยางไทยที่ส่งไปต่างประเทศ และต่อสายตาผู้บริโภคด้วย กยท. จะประสานงานอย่างใกล้ชิด
  กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน เข้มงวด ตรวจจับ และดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายสินค้า
  ที่ไม่ได้คุณภาพ และมาตรฐาน เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาพาราที่ผลิตและส่งออกของไทย
  ให้ได้มาตรฐานสากลโลก ซึ่งหากมีข้อสงสัยในเรื่องมาตรฐานสินค้าหรือแจ้งร้องเรียนกรณีพบถุง
  มือไม่ได้มาตรฐาน สามารถแจ้งผ่านเว็บไซด์ สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย www.trgma.org หรือ
  e-mail : thairubberglove@gmail.com

  กยท. ประกาศชัด! ยืนหนึ่งด้านถุงมือยางพาราธรรมชาติพร้อมดันไทยเป็น HUB ในตลาดโลก

  ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนายการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)ให้ความ
  เห็นว่า การวิจัยเรื่องลดปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำในถุงมือยางธรรมชาติให้ได้ต่ำกว่า 200 ไมโคร
  แกรม ตามมาตรฐานที่ ASTM กำหนด โดยคุณสมบัติทางการภาพยังคงเหมือนเดิม ขณะนี้ การ
  วิจัยดังกล่าวผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบในระดับโรงงาน จึงเชื่อว่า
  ถุงมือยางของประเทศไทยมีความปลอดภัยและสามารถส่งออกไปทั่วโลกได้ นอกเหนือจากเทคโน
  โลยีการควบคุมปริมาณโปรตีนในถุงมือยางแล้ว ควรให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี
  การผลิต เครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ทัดเทียมคู่แข่ง มีการกำหนดมาตรฐานรับรอง
  ที่ชัดเจน รวมไปถึงหน่วยผู้รับผิดชอบกำหนดมาตรฐาน โดยก้าวต่อไปจะมีการร่วมบูรณาการพัฒนา
  ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีถุงมือยาง ของหลายภาคส่วน เช่น กยท. MTECกรมวิทยาศาสตร์
  บริการ มหาวิทยาลัยต่างๆ และผู้ประกอบการถุงมือยาง

  กยท. ประกาศชัด! ยืนหนึ่งด้านถุงมือยางพาราธรรมชาติพร้อมดันไทยเป็น HUB ในตลาดโลก

  “ควรวางยุทธศาสตร์ร่วมกันในทุกมิติ ให้ข้อมูลที่สำคัญแสดงให้เห็นว่า ถุงมือยางธรรมชาติของ
  ไทยปลอดภัยต่อผู้ใช้ จึงขอความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ซื้อ ผู้ใช้
  ทั้งในประเทศและต่างประเทศรับรู้”

  กยท. ประกาศชัด! ยืนหนึ่งด้านถุงมือยางพาราธรรมชาติพร้อมดันไทยเป็น HUB ในตลาดโลก

 • รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ให้แนวทางว่า ทิศทางความต้องการของถุงมือยางธรรมชาติมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยตัวเลขคาดการณ์
  ในปี 2563 มีความต้องการใช้กว่า 3.6 แสนล้านชิ้น สำหรับการทำตลาดถุงมือยางธรรมชาติ เพื่อ
  ส่งเสริมเกษตรกรไทย โดยให้ทางรัฐบาลใช้น้ำยางพาราของไทย ซึ่งถือเป็นเบอร์หนึ่งของการส่ง
  ออก นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงมือยางพาราแท้ 100 % ซึ่งรวมถึงการกำหนดมาตรการใน
  การส่งเสริมการลงทุนให้กับต่างชาติที่มีความต้องการตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางธรรมชาติใน
  ประเทศไทย จะต้องใช้น้ำยางข้นของไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิตเท่านั้น

  “สร้าง Presenter ที่มีความน่าเชื่อถือ ยกตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรทาง
  การแพทย์ ตลอดจนผู้มีชื่อเสียง นำเสนอการใช้ถุงมือที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติผ่านสื่อตาม
  ช่องทางต่างๆ สร้างความเชื่อมั่น ใช้ PR Marketing ให้ถุงมือยางพาราจากประเทศ
  ไทย เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ สร้างความโดดเด่นของถุงมือยางธรรมชาติ โดยเฉพาะใน
  วิกฤตการณ์ covid 19 สื่อสารให้เกิดการรับรู้ถึงประโยชน์ คุณสมบัติ ข้อดี ของถุงมือ
  ยางธรรมชาติ”

  กยท. ประกาศชัด! ยืนหนึ่งด้านถุงมือยางพาราธรรมชาติพร้อมดันไทยเป็น HUB ในตลาดโลก

  นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นายกสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย ให้ความเห็นว่า หากอ้างอิงจากปริมาณ
  การส่งออกถุงมือยางของไทย ซึ่งเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยอัตราการเติบโตอยู่ที่ 8-15% จึงเป็น
  ข้อได้เปรียบและโอกาสที่ดีของผู้ประกอบอุตสาหกรรมถุงมือยางของไทย รวมไปถึงกลุ่มประเทศ
  ใช้ถุงมือยางรายใหม่ที่มีความต้องการใช้ถุงมือยางเพิ่มมากขึ้น จากสถานการณ์ระบาดของโรค
  Covid-19 อาทิ ประเทศอินเดีย กลุ่มประเทศตะวันอออกกลาง ดังนั้น ภาครัฐต้องช่วย
  สนับสนุนออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตถุงมือยางพาราให้มากขึ้น เพื่อใช้สำหรับปรับปรุง
  เครื่องจักร ขยายกำลังการผลิต ประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภคให้ความใส่ใจในเรื่องสุขภาพมาก
  ขึ้น ซึ่งสินค้าที่ตรงความต้องการส่วนใหญ่ผลิตจากยางธรรมชาติ ดังนั้น ปริมาณความต้องการ
  ใช้ยางเพื่อเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จึงสูงขึ้นตามไปด้วย หาดมีการส่งเสริมให้
  ใช้วัตถุดิบจากยางธรรมชาติในประเทศไทยให้มากขึ้นจะถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาว
  สวนยาง ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ และเศรษฐกิจของประเทศย่อมดีขึ้นด้วย  Share FB
  26.8.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias