ข้อมูลประกอบข่าวตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก

 • ข้อมูลประกอบข่าวตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก

  ภาคตะวันออกมีพื้นที่ปลูกมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีการปลูกยางพารากระจายอยู่แทบทุกจังหวัด
  จังหวัดที่มีการปลูกยางมากประกอบด้วย ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี และฉะเชิงเทรามีพื้นที่สวนยางที่กรีด
  ได้ประมาณ 2.5 ล้านไร่ ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 6.5 แสนตันต่อปี เกษตรกรส่วนมากผลิตยางพาราในรูปแบบ
  ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดี ด้านอุตสาหกรรมและการส่งออก จังหวัดระยองถือเป็นจุดภูมิศาสตร์ที่มีความ
  เข้มแข็งเนื่องจากสามารถเชื่อมโยงไปยังผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศ ซึ่งโดยมากอยู่ในบริเวณ
  ปริมณฑลและภาคตะวันออก มีเขตนิคมอุตสาหกรรม และยังสามารถพัฒนาด้านการตลาดยางพาราให้รอง
  รับการขยายตัวตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล

  การจัดตั้งตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง การยางแห่งประเทศไทย จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพื่อเป็น
  ศูนย์กลางซื้อขายยางพาราในภาคตะวันออก สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ยางพาราชาติในการยกระดับ
  ราคายางให้มีเสถียรภาพ

  สำหรับการให้บริการของตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยองเปิดให้บริการทุกวันทำการ มีการให้บริการใน
  2 รูปแบบ คือ ให้บริการ ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง อำเภอวังจันทร์ และสำหรับเกษตรกรที่อยู่
  ห่างไกลตลาด สามารถสมัครเป็นตลาดเครือข่ายตลาดกลาง โดยเป็น สถาบันเกษตรกรหรือรวมกลุ่มเป็น
  กลุ่มพัฒนาชาวสวนยาง สำหรับชนิดยางที่ซื้อขายผ่านตลาดกลางจังหวัดระยอง ในปี 2563 ได้แก่ ยาง
  แผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน และปี 2564 ตลาดจะเริ่มเปิดให้บริการตลาดกลางน้ำยางสดและยางก้อน
  ถ้วยเพื่อให้ครอบคลุมการผลิตของเกษตรกร และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ยาง คาดการณ์ว่าจะ
  มีปริมาณยางผ่านตลาดแห่งนี้ประมาณ 12,000 ตันต่อปี

  จุดเด่นของตลาดกลางฯ คือสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย น้ำหนักยางที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรม มี
  การกำหนดมาตรฐานยางที่ชัดเจน มีการคัดคุณภาพยางก่อนส่งมอบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้ซื้อและ
  ผู้ขาย และให้ซื้อขายยางได้ในราคาที่เป็นธรรม


  ข้อมูลประกอบข่าวตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก

  ข้อมูลประกอบข่าวตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก


  ข้อมูลประกอบข่าวตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก

  ข้อมูลประกอบข่าวตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก


  Share FB

  27.5.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias