• เปิดผลตัดสินชุมชน-โรงเรียนปลอดขยะ รับถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2560

  เปิดผลการตัดสินผู้ชนะเลิศระดับประเทศ โครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ
  "Zero Waste" ประจำปี 2560 เตรียมรับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
  พระเทพรัตนราชสุดาฯ ใน "วันสิ่งแวดล้อมไทย" 4 ธันวาคมนี้

  ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศเดินหน้าผลักดันให้พัฒนาเป็นศูนย์
  เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายเครือข่ายไปยังชุมชนและสถาน
  ศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการ
  แทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะเป็นอย่าง
  มาก โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตาม"โรดแมปการจัดการขยะ
  และของเสียอันตราย" อย่างต่อเนื่อง โดยมี"แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ"
  และ "แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ" เป็นแนวทางขับเคลื่อนประเทศ
  ไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) เน้นการสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัด
  การขยะอย่างยั่งยืน ปลุกสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้น
  ทาง ภายใต้แนวคิด 3Rs-ประชารัฐ คือการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง ซึ่งเป็นการจัดการขยะ
  ที่ยั่งยืน โดยการลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และ
  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อวางรากฐานการดำเนิน
  การจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้นำแนว
  คิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ หรือ Zero Waste มาส่งเสริมให้ประชาชนร่วมจัดการขยะตั้งแต่ต้น
  ทางภายใต้หลัก 3Rsคือ Reduce การลดปริมาณขยะ Reuse การใช้ซ้ำ และ Recycle การนำกลับ
  มาใช้ใหม่ โดยมีการเผยแพร่ส่งเสริมเผยแพร่ให้ชุมชนและโรงเรียนแห่งต่างๆ ทั่วประเทศนำไป
  ใช้ผ่าน 2 โครงการสำคัญ คือ

  1.โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 8 เพื่อส่ง
  เสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  (อปท.) ชุมชน ประชาชน และภาคีความร่วมมือต่างๆ ในพื้นที่ โดยชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  ระดับประเทศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
  เทพยวรางกูร

  2.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดอย่าง
  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5โดยโครงการดังกล่าวพัฒนามาจากกิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียนที่กรม
  ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมความ
  รู้ ความเข้าใจแก่

  เยาวชนในการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างถูกวิธี ปลูกฝังจิตสำนึกการลด คัดแยกขยะ และนำ
  กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ผ่านระบบเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะ
  เลิศระดับประเทศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
  ราชกุมารี

  ผลดำเนินการทั้ง 2 โครงการปรากฏว่ามีชุมชนและโรงเรียนทั่วประเทศให้ความสนใจสมัคร
  เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมการตัดสินก็ได้ดำเนินการพิจารณารับรองผลการตัด
  สินชุมชนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศทั้ง 2 โครงการเสร็จแล้วเรียบร้อย
  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนขนาดเล็กรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้าน
  ป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ชุมชนสื่อสาร
  รวมใจสามัคคี เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชุมชนบ้านเหล่า
  ใหญ่ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จ.ยโสธรและรางวัลชมเชยมี 4 รางวัล ได้แก่ 1.ชุมชนกรม
  ทหารปืนใหญ่ที่ 72 อบต.ท่าแคจ.ลพบุรี 2.ชุมชนบ้านหนองโง้ง เทศบาลตำบลบ้านแฮด จ.
  ขอนแก่น 3.ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 4.ชุมชนบ้านกันตวจระมวล
  เทศบาลตำบลกันตวจระมวล จ.สุรินทร์

  ชุมชนขนาดกลางรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้านระเบิกขาม อบต.เสม็ด จ.บุรีรัมย์, รางวัล
  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชุมชนบ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน, รางวัล
  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชุมชนบ้านลาดวังม่วง เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ และราง
  วัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ 1.ชุมชนบ้านหนองวิไล เทศบาลตำบลเขมราฐ จ.อุบลราชธานี 2.
  ชุมชนบ้านท้องฝาย เทศบาลตำบลริมเหนือ จ.เชียงใหม่ 3.ชุมชนสงวนคำ เขตหนองแขม
  กรุงเทพมหานคร

  ชุมชนขนาดใหญ่รางวัลชนะเลิศ ชุมชนบ้านหนองโพรง เทศบาลตำบลอิสาณ จ.บุรีรัมย์,
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชุมชนโนนหนองวัด 1 เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น,
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชุมชนบ้านรางพลับ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จ.ราชบุรี

  และ รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ 1.ชุมชนหมู่ที่ 4 โนนดินแดง เทศบาลตำบลโนนดินแดง
  จ.บุรีรัมย์ 2.ชุมชนบ้านลองลือบุญ เทศบาลตำบลสอง จ.แพร่ 3.ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร
  ระยอง (วังหว้า) เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง 4.ชุมชนบ้านกู่แก้ว เทศบาลตำบลกู่
  แก้ว จ.อุดรธานี

  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและ
  ระดับประถมศึกษารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำมิน จ.พะเยา, รองชนะเลิศอัน
  ดับที่ 1 มี 2 โรงเรียน ได้แก่
  1.โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ.ระยอง2.โรงเรียนบ้านวังโพน จ.มหาสารคาม
  และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง จ.อุบลราชธานี 2.โรงเรียน
  ดรุณวิทยา (เทศบาลเมืองน่าน) จ.น่าน

  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษารางวัลชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย,
  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม จ.อ่างทอง, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียน
  บ้านนา "นายกพิทยากร"จ.นครนายก และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 1.โรงเรียนท่านผู้
  หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จ.สกลนคร และ2.โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า ชุมชนและโรงเรียน
  ที่ได้รับรางวัล มีกำหนดรับมอบรางวัลถ้วยพระราชทานในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม
  2560 ที่จะถึงนี้

  นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวด
  ล้อม ยังเตรียมจะผลักดันให้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์
  เรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ เพื่อเป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
  แวดล้อม ในการเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง รวม
  ทั้งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการขยะ เพื่อขยายแนวคิดไปสู่ชุมชน
  และโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

   

  Share FB

  20917


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias