นายกฯชวนประชาชนปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563

 • นายกฯชวนประชาชนปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563ดีเดย์ 21พ.ค. ปลูก
  ป่าทดแทนหลังถูกไฟเผาเสียหายหนัก

  นายกฯเชิญชวนคนไทยร่วมปลูกต้นไม้ในบ้านและสถานที่สาธารณะในโอกาส “วันต้นไม้ประจำปีของ
  ชาติ ปี พ.ศ. 2563” พร้อมมอบต้นตะเคียนทองให้ ทส.ปลูกเป็นปฐมฤกษ์เพื่อขยายผลการฟื้นฟูป่า หลัง
  ถูกไฟเผาทำลายเสียหายหนัก

  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบต้นตะเคียนทองให้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกต้นไม้และขยายผลการฟื้นฟูพื้นที่ป่าทั่ว
  ประเทศ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 โดยมี พล.อ.ประวิตร
  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯร่วมในพิธีที่ทำเนียบ
  รัฐบาล

  โดยในโอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ประกาศเชิญชวนประชาชนทุกคนทั่วประเทศ มาร่วมกันปลูกต้นไม้
  ในบริเวณที่พักอาศัย โรงเรียน ศาสนสถาน หน่วยงานราชการ และสถานที่สาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  และฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟป่าให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

  นายกฯชวนประชาชนปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563

  ทั้งนี้นโยบายการฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล คณะรัฐ
  มนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้“ วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของ
  ชาติ” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

  ขณะที่ในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
  พิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” มีประชาชนปลูกต้นไม้และลงทะเบียน จำนวน
  10.5 ล้านต้น เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 10 ล้านต้น และยังคงมีประชาชนสนใจที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้น
  อย่างต่อเนื่อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯจึงขยายระยะเวลาโครงการภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูก
  ต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ภายในปี พ.ศ.2565 โดยในขณะนี้มีประชาชนร่วมกันปลูกต้น
  ไม้และลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์กรมป่าไม้ ไปแล้วจำนวนกว่า 13.7 ล้านต้น และในปี 2563 กระทรวง
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเตรียมกล้าไม้จานวน 152 ล้านกล้า

  นายกฯชวนประชาชนปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563

  จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ทาให้พื้นที่ป่าได้รับความเสียหาย จึงต้องเร่งฟื้นฟูป่าอย่าง
  เร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือ ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเตรียมวางแผนสาหรับ
  การปลูกฟื้นฟูสภาพป่าจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
  ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยสนับสนุนหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือ
  ในการควบคุมไฟป่า 802 หมู่บ้านทั่วประเทศ ร่วมฟื้นฟูป่าที่ถูกไฟไหม้ และเตรียมกล้าไม้ ในการใช้ปลูกฟื้น
  ฟูจำนวน 66 ล้านกล้า ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าภาคเหนือ โดยจะเริ่มกิจกรรมปลูกใน
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้ร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่
  และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกฟื้นฟูสภาพป่าภาคเหนือ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
  รัฐมนตรี จะเดินทางไปเป็นประธานในงานการจัดกิจกรรม โดยใช้โอกาสในวันดังกล่าวเป็นปฐมฤกษ์ใน
  การปลูกต้นไม้พร้อมกันทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมปลูกป่าขึ้นบริเวณป่า
  ห้วยตึงเฒ่า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณเชิงดอยสุเทพและลุกลามขยายวงกว้าง
  สร้างความเสียหายวงกว้าง ภายในงานจะได้มอบกล้าไม้ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายป้องกันไฟป่า
  50 เครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ นำไปปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป


  นายกฯชวนประชาชนปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563

  Share FB

  6.5.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias