กยท.ปิดจ็อบประกันรายได้เฟส1ชดเชย2หมื่นล.ชุบชีวิตสวนยาง

 • กยท.ปิดจ็อบประกันรายได้เฟส1ชดเชย2หมื่นล.ชุบชีวิตสวนยาง

  กยท.ปิดจ็อบ “โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1” เคาะจ่ายชดเชยเบ็ดเสร็จ 1.2 ล้าน
  ราย 2.1 หมื่นล้านบาท

  นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ตามที่
  คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 งบประมาณ
  24,278.62 ล้าน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.7 ล้านคน ในพื้นที่ปลูกยางพารา 17 ล้านไร่
  ที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำให้มีรายได้ที่แน่นอนเหมาะสม โดยใช้วิธีการประกันราคาแทนการแทรกแซง
  ราคา เพื่อไม่ให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาดและลดความผันผวนด้านราคาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้โครง
  การได้สำเร็จลุล่วงลงแล้ว และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กำลังอยู่ระหว่าง
  ทยอยโอนเงินก้อนสุดท้ายให้เกษตรกร โดยเบื้องต้นสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

  การจัดทำข้อมูล ประกอบด้วย การขึ้นทะเบียน “บัตรเขียว” หรือเป็นพื้นที่ปลูกยางที่มีเอกสารสิทธิ มีเกษตร
  กรมาขอขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจรับรองข้อมูลจำนวน 1,109,016 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.999 คงเหลือ
  เพียง 30 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ส่วนการขึ้นทะเบียน “บัตรชมพู” หรือพื้นที่ปลูกย่างไม่มีเอกสารสิทธิ
  มีเกษตรกรมาขอขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจรับรองจำนวน 271,238 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.98 คงเหลือ
  2,115 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 1.02


  กยท.ปิดจ็อบประกันรายได้เฟส1ชดเชย2หมื่นล.ชุบชีวิตสวนยาง

  ส่วนการดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางนั้น จากข้อมูลของ ธกส. ณ วันที่ 29 เมษายน 2563
  มีเกษตรกรได้รับเงินชดเชยการประกันราคาตลอดโครงการทั้งสิ้น 1,263,800 ราย แบ่งเกษตรกรในกลุ่ม
  บัตรเขียวร้อยละ 99.85 และบัตรชมพูร้อยละ 81.374 จำนวนเงินรวม 21,073,600,299.89 บาท โดยแบ่งการ
  จ่ายเงินเป็น 3 รอบ คือ รอบที่ 1 เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 เกษตรกร 1,263,800 ราย เป็นเงิน
  7,396,342,765.41 บาท, รอบที่ 2 เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 เกษตรกร 1,202,409 ราย เป็นเงิน
  7,491,019,836.09 บาท และรอบที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 เกษตรกร 1,140,337 ราย เป็นเงิน
  6,186,237,698.39 บาท

  นายขจรจักษณ์ กล่าวต่อว่า จากการประเมินผลการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมา กยท. เห็นว่ายังมีปัญหาอุปสรรค
  บางส่วน เช่น ความล่าช้าในการดำเนินการขึ้นทะเบียน ตรวจสอบ และรับรองสิทธิให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสาร
  สิทธิหรือกลุ่มบัตรชมพู เนื่องจากในช่วง 2 เดือนแรกของโครงการฯไม่สามารถเข้าดำเนินการในส่วนของบัตร
  ชมพูได้ เนื่องจากสำนักงบประมาณมีความเห็นคัดค้านการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชี้แจง
  ข้อมูล ซึ่งกว่าจะมีความเห็นที่สอดคล้องกัน โครงการก็เริ่มดำเนินการไปแล้วถึง 2 เดือน

  นอกจากนี้ยังมีกรณีเกษตรกรบัตรชมพู ไม่มีเนื้อที่ปลูกยางที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นการแจ้งข้อมูลการปลูกยาง
  เท่านั้น จึงต้องดำเนินการตรวจสอบเนื้อที่ที่แท้จริงก่อนการดำเนินการจ่ายเงินตามจำนวนเนื้อที่สวนยางที่ถูก
  ต้องตามหลักเกณฑ์ทุกราย และทำให้การทำงานบางจังหวะเกิดความล่าช้าไปบ้าง แต่ปัญหาและอุปสรรค
  ทั้งหมดจะถูกนำมาปรับปรุงแก้ไขการทำงานช่วยเหลือเกษตรกรที่จะมีขึ้นในอนาคต

  กยท.ปิดจ็อบประกันรายได้เฟส1ชดเชย2หมื่นล.ชุบชีวิตสวนยาง


  Share FB
  1.5.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias