ทช. ประสานจนท.ตร.ท่องเที่ยว จับแล้ว นทท.จีนยิงปลาสวยงามที่หาดนุ้ย

 • ทช. ประสานจนท.ตร.ท่องเที่ยว จับแล้ว นทท.จีนยิงปลาสวยงามที่หาดนุ้ย

  จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวนักท่องเที่ยวชาวจีนไปดำน้ำบริเวณปลายแหลมหาดนุ้ยและล่ายิงปลาสวย
  งาม พร้อมมีการโพสต์ภาพปลาที่ยิงได้เพื่ออวดต่อสาธารณะ จนกระทั่งนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและ
  ชายฝั่ง (ทช.) เร่งดำเนินการตรวจสอบทันที เบื้องต้นสรุปได้ว่าปลาที่เห็นตามภาพเป็นปลานกแก้ว ปลา
  ขี้ตังเบ็ด และปลาวัวหางพัด จัดอยู่ในประเภทปลาสวยงามห้ามล่า ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรม
  ชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้กำหนดเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

  เมื่อวันที่ 8 เม.ย.63 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ทันทีที่ตนได้รับ
  การประสานจากท่านที่ปรึกษา รมว.ทส. และได้ดำเนินการตามข้อสั่งการเรียบร้อย โดยมอบหมายให้นาย
  ประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าตรวจ
  สอบในพื้นที่ อ่าวนุ้ย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวมิได้อยู่ในเขต
  อุทยานแห่งชาติ จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราลาดตระเวนบริเวณดังกล่าวอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ได้
  ตรวจสอบภาพปลาที่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวล่าได้ เป็นปลาจำพวก ปลานกแก้ว Scarus spp., ปลาขี้ตัง
  เบ็ด Acanthurus lineatus, และปลาวัวหางพัด Aluterus scriptus ซึ่งปลาทั้งหมดไม่จัดอยู่ในบัญชีแนบท้าย
  สัตว์คุ้มครองฯ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่จัดอยู่ในบัญชีแนบท้าย
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ง
  แวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งการจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี ๓
  ท้ายประกาศนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

  ทช. ประสานจนท.ตร.ท่องเที่ยว จับแล้ว นทท.จีนยิงปลาสวยงามที่หาดนุ้ย


  จากการประสานงานของสถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ทราบว่าชาย 2 คน (ในภาพ) คือ นักท่อง
  เที่ยวชาวจีน ชื่อ Mr. Ning Peng และ Mr. Shang Hao ซึ่งทั้งสองได้เช่ารถยนต์จากบริษัทภูเก็ตคาร์เร้น
  เข้าไปในพื้นที่และรับว่าเป็นบุคคลในภาพจริง ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  ที่ 6 และเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต จึงได้เชิญตัวนักท่องเที่ยวทั้ง 2 คน และบุคคลที่ถ่ายภาพส่ง
  ให้ลงสื่อออนไลน์ เพื่อให้เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.กะรน เพื่อสอบสวนเพิ่มเติมว่าเป็นผู้กระทำความ
  ผิดจริงหรือไม่ หากเข้าองค์ประกอบความผิด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
  ล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ซึ่งออกตามมาตรา 45 แห่ง
  พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนิน
  คดีตามกฎหมาย ต่อไป

  นายโสภณ อธิบดี ทช. กล่าวต่อว่า ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยภายหลังจากที่ได้
  รับรายงานเรื่องดังกล่าว ท่านได้สั่งการให้ทุกฝ่ายดำเนินการตรวจสอบพร้อมเร่งติดตามหาผู้กระทำผิดมา
  รับทราบข้อกล่าวหา อีกทั้งกล่าวขอขอบคุณกลุ่มแฟนข่าว เสริฐ ภูเก็ต ที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงาน
  ภาครัฐ และแจ้งเบาะแสสำหรับผู้ที่ไม่หวังดีต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งยังห่วงใยในทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเปรียบเสมือนสมบัติอันล้ำค่าของส่วนรวมที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลเฝ้าระวัง

  ทช. ประสานจนท.ตร.ท่องเที่ยว จับแล้ว นทท.จีนยิงปลาสวยงามที่หาดนุ้ย

  สุดท้ายนี้ ตนขอฝากถึงพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนว่า “การทำลายทรัพยากรทางทะเลและชาย
  ฝั่งไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงปลาที่สวยงาม
  และแหล่งปะการังต่างๆ เสื่อมโทรมลง อาจสร้างผลกระทบต่อวงจรในระบบนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยว และ
  เศรษฐกิจ อย่าคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นของเราแค่เพียงคนเดียว เพราะทรัพยา
  กรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมบัติของชาติและของทุกๆ คนที่ต้องช่วยกันดูแล รักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา
  และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล ดังนั้น หากทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้ผู้ใดมาทำ
  ลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสียหาย เชื่อว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะยังคงอยู่คู่กับ
  ประเทศไทยและลูกหลานของเราสืบไป” ในการนี้ ตนยังได้กำชับเจ้าหน้าที่หากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการ
  ตามกฎหมายให้ถึงที่สุด และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หากพบเห็นการกระทำลักษณะดังกล่าวให้แจ้งมายังสำนัก
  งานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ได้ที่นายประจวบ โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
  ทะเล หรือติดต่อหมายเลข 084-439-9423 ทันที “นายโสภณ อธิบดี ทช. กล่าวทิ้งท้ายในที่สุด”

  Share FB

  8.4.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias