• กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม "ปลื้ม"
  รับรางวัลการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมดีเด่นจาก กพร.

  ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ"กรมส่งเสริม
  คุณภาพสิ่งแวดล้อม" รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
  ประจำปี 2560 ระดับดีเด่น ประเภทการพัฒนาการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม จาก
  ก.พ.ร. "สากล" ชี้ช่วยตอกย้ำจุดยืนองค์กรที่มุ่งสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
  ของประชาชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
  เพื่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ลั่นพร้อมเดินหน้ารักษามาตรฐานและจุดยืนการทำงาน
  อย่างมั่นคงต่อไป

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม "ปลื้ม"


  นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน
  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดให้มีการมอบ "รางวัลความเป็นเลิศ
  ด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม" ประจำปี 2560 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการมี
  ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
  และยั่งยืน โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
  ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ

  โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในห้าหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น
  จากโครงการการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่อุทยาน
  แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม "ปลื้ม"


  "สืบเนื่องจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศ
  อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนา
  ในทุกระดับอย่างสมดุลมีเสถียรภาพยั่งยืน มีความโปร่งใส ทันสมัย และได้มีนโยบายการ
  ขับเคลื่อนประเทศด้วยกลไก "ประชารัฐ" สานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาค
  เอกชน และภาคประชาสังคม ให้ทุกภาคส่วนของประเทศร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อน
  ประเทศ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างจิตสำนึกและ
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม "ปลื้ม"


  โดยภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม
  การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมได้ทำการตรวจประเมินการดำเนินงานในด้านการเปิด
  โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวด
  ล้อม และได้มีการประกาศผลการพิจารณาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 โดยมีมติ
  ให้ 24 หน่วยงาน ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ประจำ
  ปี 2560 โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในห้าหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
  ในระดับดีเด่น" นายสากล กล่าว

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม "ปลื้ม"

  นายสากล ฐินะกุล กล่าวต่อว่า รางวัลที่ได้รับครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพราะได้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ในการทำงานภายใต้วิสัย
  ทัศน์องค์กร คือ การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยา
  กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยองค์ความรู้และกระบวนการมีส่วน
  ร่วม เนื่องจากหนึ่งในภารกิจสำคัญของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ การสร้าง
  จิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งส่ง
  เสริมการเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการสิ่ง
  แวดล้อม

  "การได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560 ในระดับ
  ดีเด่น ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จาก ก.พ.ร. ครั้งนี้ จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่าง
  ดีถึงจุดยืนขององค์กร ที่ต้องการสร้างความร่วมมือและเปิดทางให้ประชาชนทุกคนเข้ามา
  เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อ
  ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน" นายสากล กล่าว

  Share FB

  130917


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias