">
กยท. มอบเงินจัดซื้อเครื่องพ่นยาแรงดันสูงฯ – สารป้องกันและจำกัดเชื้อรา

 • กยท. มอบเงินจัดซื้อเครื่องพ่นยาแรงดันสูงฯ – สารป้องกันและจำกัดเชื้อรา
  แก่ชาวสวนยาง จ. นราธิวาส

  วันที่ 9 มีนาคม 2563 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.นราธิวาส โดยมีนาย
  เอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้เกียรติร่วมมอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องพ่นยาแรงดันสูงพร้อม
  อุปกรณ์ฯ และสารป้องกันและจำกัดเชื้อราแก่ชาวสวนยาง จ.นราธิวาส พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์
  ความรู้แก่ชาวสวนยางกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมวิภา วังศิริกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
  นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

  นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. เป็นองค์กรกลางที่รับ
  ผิดชอบดูแลยางพาราทั้งระบบครบวงจร และมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดูแลเกษตรกรชาวสวนยางใน
  ทุกมิติ เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราใน 10 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัด
  นราธิวาสที่มีการระบาดมากที่สุด ประมาณ 700,000 ไร่ ส่งผลให้ต้นยางมีใบร่วงรุนแรง สภาพเสื่อมโทรม
  ผลผลิตน้ำยางทยอยลดลงจนต้องหยุดกรีดยาง ส่งผลเสียหายทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกษตรกร
  ขาดรายได้ เกิดความไม่มั่นคงในอาชีพการทำสวนยางพารา จึงเป็นหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยที่
  จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่ตระหนักและให้ความสำคัญ เร่งดำเนินมาตรการต่างๆ ในการช่วยกันแก้ปัญหา
  การระบาดของโรค การสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะอาการของโรค วิธีการป้องกันกำ
  จัดโรคที่เกษตรกรทำได้ รวมถึงให้การช่วยเหลือและสนับสนุนภาคเกษตรกรในทุกทาง เพื่อป้องกันและกำ
  จัดโรคนี้

  นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการกล่าวว่า สำหรับการ
  จัดงาน “คืนน้ำยางกลับสู่ต้น” ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรค
  ใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในครั้งนี้ มีการมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นยาแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์
  และสารป้องกันและจำกัดเชื้อรา ให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ จ. นราธิวาส มีมูลค่า
  รวมทั้งสิ้น 945,450 บาท พร้อมทั้งให้ความรู้บรรยายการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ “คืนน้ำยางกลับ
  สู่ต้น” นอกจากนี้ กยท. ยังจัดคลินิคยางเคลื่อนที่ให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลสวนยางพารา ตลอดจน
  นิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ปิดท้ายด้วยการเสวนาประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
  โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา

  ทั้งนี้ หากเกษตรกรพบความผิดปกติในสวนยางของท่าน ไม่มั่นใจว่าติดโรคใบร่วงชนิดใหม่ฯ หรือไม่ สามารถ
  แจ้งเจ้าหน้าที่ กยท. ในพื้นที่ใกล้เคียงของท่านเพื่อให้เข้าไปตรวจสอบ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  ศูนย์วิจัยยางสงขลา โทร 074- 586616 และศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี โทร 077- 297763

  กยท. มอบเงินจัดซื้อเครื่องพ่นยาแรงดันสูงฯ – สารป้องกันและจำกัดเชื้อรา


  กยท. มอบเงินจัดซื้อเครื่องพ่นยาแรงดันสูงฯ – สารป้องกันและจำกัดเชื้อรา


  กยท. มอบเงินจัดซื้อเครื่องพ่นยาแรงดันสูงฯ – สารป้องกันและจำกัดเชื้อรา

  กยท. มอบเงินจัดซื้อเครื่องพ่นยาแรงดันสูงฯ – สารป้องกันและจำกัดเชื้อรา
  Share FB

  10.3.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias