">
วราวุธปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ที่อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

 • “วราวุธ” ปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ที่อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี และหน่วย
  งานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “ทส. ช่วยเหลือประชาชนแก้ภัยแล้ง” โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาด
  เพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยคลองเตย ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบาย
  ชัดเจนว่า ต้องให้ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านในประเทศไทยเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค แต่เนื่องจากสถาน
  การณ์น้ำต้นทุนในแหล่งน้ำผิวดินปัจจุบัน หลายพื้นที่ไม่สามารถจัดหาน้ำผิวดินได้ โดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านห่าง
  ไกลการเข้าถึงแหล่งน้ำ ดังนั้น “น้ำบาดาล” จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งปัจจุบัน
  มีการนำน้ำบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และเพื่ออุตสาหกรรม ประมาณ 15,000 ล้านลูกบาศก์
  เมตรต่อปีเท่านั้น ยังคงเหลือปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บอยู่ใต้ดินและสามารถนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อีกถึง
  30,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในปี
  2563 นี้

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เร่งรัดให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนิน
  การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม แผนงาน/โครงการ อย่างเต็มประสิทธิภาพ และดำเนินการให้แล้วเสร็จโดย
  เร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อทำการเกษตรอย่าง
  เพียงพอ สำหรับการเดินทางมาพบปะประชาชนชาวอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีในวันนี้ ก็เพื่อเป็นการสร้าง
  ความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยประชาชนผู้ประสบปัญหา
  ภัยแล้ง พร้อมให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงต้องการสร้างการรับ
  รู้ความเข้าใจ และอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการจัดหาน้ำสะอาดตามภาร
  กิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


  วราวุธปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ที่อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

  ด้าน นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปล่อยคาราวานรถบรรทุก
  น้ำในวันนี้ ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อปลายปี 2562 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2563 มีการคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะประสบ
  ปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เคยตกเป็นปกติถึง 1,500 มิลลิเมตรต่อปี จะมีปริมาณน้ำฝน
  ที่ตกลงมาเพียง 800 มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้น และปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
  ภัย ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว จำนวน 22 จังหวัด ซึ่งจังหวัด
  อุทัยธานีก็เป็น 1 ใน 22 จังหวัดดังกล่าว ที่กำลังประสบกับปัญหา ภัยแล้ง

  อย่างไรก็ตาม รัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดสรรงบประมาณให้กรมทรัพยากร
  น้ำบาดาลดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี รวม 52 แห่ง หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะ
  มีประชาชนได้รับประโยชน์รวม 400 ครัวเรือน หรือ 1,190 คน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 300 ไร่ และจะมีปริมาณน้ำ
  ต้นทุนรวม 1,170,300 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

  วราวุธปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ที่อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

  ส่วนโครงการสำคัญในภาพรวมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2563 มีแผนเจาะบ่อน้ำ
  บาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 2,029 แห่ง คิดเป็นจำนวนบ่อน้ำบาดาลรวม
  2,188 บ่อ ขณะนี้ได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 680 บ่อ คงเหลืออีกจำนวน 1,508
  บ่อ ซึ่งเมื่อทุกโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นหมดเรียบร้อยแล้ว จะมีประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า
  296,872 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 63,200 ไร่ และจะมีปริมาณน้ำรวมไม่น้อยกว่า 206
  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

  วราวุธปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ที่อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

  วราวุธปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ที่อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี


  วราวุธปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ที่อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

  Share FB

  10.3.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias