">
กยท. จับมือ ร.พ.รามาธิบดี ลงนาม MOU ด้านงานวิจัยพัฒนา ดึงผลิตภัณฑ์ยางพาราสู่แบบ

 • กยท. จับมือ ร.พ.รามาธิบดี ลงนาม MOU ด้านงานวิจัยพัฒนา ดึงผลิตภัณฑ์ยางพาราสู่แบบ
  จำลองการเรียนการสอนในวงการแพทย์

  วันที่3 มี.ค. 63 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
  รามาธิบดี) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนายางพาราสู่แบบจำลอง
  ทางการแพทย์ ต่อยอดโมเดลผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นสื่อการเรียนการสอนในวงการแพทย์ หนุนเพิ่มปริมาณ
  การใช้ยางในประเทศมากยิ่งขึ้น ฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคายาง
  พาราที่มีความผันผวน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายด้าน
  ยางพาราที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผลักดันให้เกิดการแปรรูปยาง
  พาราเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่ นโยบายการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการ
  ทำถนน การแปรรูปยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หมอน ที่นอนยางพารา หรือแผ่นปูพื้น
  ยางพารา เป็นต้น

  นายประพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) องค์กรกลางดูแลและบริหารจัดการยางพารา
  ไทยทั้งระบบอย่างครบวงจร จึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาด้านยางพารา โดยเฉพาะ
  การนำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง ให้ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการใช้ยางในหลากหลาย
  รูปแบบ ในปีงบประมาณ 2563 ได้มอบนโยบายบริหารงานแก่ กยท. โดยเน้นการบริหารจัดการและใช้งบประมาณ
  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการสนับสนุนงานด้านวิจัย ค้นคว้าทดลอง การสร้างนวัตกรรม สร้างความหลากหลาย
  ของผลิตภัณฑ์และช่องทางการใช้ เพื่อให้เกิดความต้องการนำยางพาราไปใช้เป็นวัสดุหรือองค์ประกอบของสินค้า
  อุปโภคต่างๆ อีกด้วย


  กยท. จับมือ ร.พ.รามาธิบดี ลงนาม MOU ด้านงานวิจัยพัฒนา ดึงผลิตภัณฑ์ยางพาราสู่แบบ

  นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการ
  ยางแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจาก กยท. กล่าวเสริมว่า การลงนามบันทึก
  ข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายางพาราสู่แบบจำลองสื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์ใน
  ครั้งนี้ ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยพัฒนา สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม

  ด้าน ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะ
  แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจในการให้บริการรักษาพยาบาล พันธกิจใน
  ฐานะโรงเรียนแพทย์ และพันธกิจในด้านการทำวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งในกระบวนการทำงานด้านวิจัย ได้มีความ
  ร่วมมือกันในการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มาโดยตลอด
  เพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมผลงานสำหรับใช้ในผู้ป่วย ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
  มหิดล ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาสร้างแพทย์นวัตกรขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความ
  สามารถในการสร้างผลงานนวัตกรรมกับองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์เข้าด้วยกัน

  “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล กับ การยางแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาและร่วมสร้างผลงาน
  นวัตกรรมจากยางพาราสู่การแพทย์เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ”

  กยท. จับมือ ร.พ.รามาธิบดี ลงนาม MOU ด้านงานวิจัยพัฒนา ดึงผลิตภัณฑ์ยางพาราสู่แบบ  กยท. จับมือ ร.พ.รามาธิบดี ลงนาม MOU ด้านงานวิจัยพัฒนา ดึงผลิตภัณฑ์ยางพาราสู่แบบ

  กยท. จับมือ ร.พ.รามาธิบดี ลงนาม MOU ด้านงานวิจัยพัฒนา ดึงผลิตภัณฑ์ยางพาราสู่แบบ


  กยท. จับมือ ร.พ.รามาธิบดี ลงนาม MOU ด้านงานวิจัยพัฒนา ดึงผลิตภัณฑ์ยางพาราสู่แบบ

  กยท. จับมือ ร.พ.รามาธิบดี ลงนาม MOU ด้านงานวิจัยพัฒนา ดึงผลิตภัณฑ์ยางพาราสู่แบบ

  กยท. จับมือ ร.พ.รามาธิบดี ลงนาม MOU ด้านงานวิจัยพัฒนา ดึงผลิตภัณฑ์ยางพาราสู่แบบ


  Share FB

  3.3.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias