">
กรมส่งเสริมการเกษตรจัด Workshop สร้างเครือข่ายพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่

 • กรมส่งเสริมการเกษตรจัด Workshop สร้างเครือข่ายพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่
  รุ่นที่ 2 มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ

  นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิง
  ปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
  (MIDA AIRPORT HOTEL BANGKOK) เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลแบบแปลงใหญ่ให้
  สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแปลงได้ ส่งผลให้เกิดความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน บริหารจัด
  การกลุ่ม การผลิต การตลาด และทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไป
  ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแปลงใหญ่ไม้ผลของตนเอง เกิดเป็นเครือข่ายผู้จัดการแปลงใหญ่ในการเสริม
  สร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาแปลงได้อย่างเหมาะสม

  กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจในการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้า
  เกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้ของ
  เกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่
  ยึดพื้นที่เป็นหลักในการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการร่วมมือ
  ร่วมใจของเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มการผลิต มีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ ตลอดห่วงโซ่
  อุปทาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้จัดการแปลงมาอย่างต่อ
  เนื่อง ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้มีการถ่ายโอนภารกิจผู้จัดการสำหรับแปลงที่ดำเนิน
  การเป็นปีที่ 3 หรือแปลงใหญ่ปี 2561 จำนวน 1,635 แปลง เพื่อให้มีการบริหารจัดการร่วมกัน มีเกษตรกร
  เป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิต เพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต
  ที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตรที่ช่วย
  ประหยัดแรงงาน แต่สามารถลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรได้เป็นอย่างดี
  ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวก จึง
  จำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้จัดการแปลงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ไปในทิศทาง
  เดียวกัน

  ติวเข้ม จนท.สระบุรี ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ มุ่งสร้างรายได้เกษตรกร

  การสัมมนาฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต หลักสี่ กรุงเทพฯ
  มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น 166 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการแปลงจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ผล ใน 46
  จังหวัด คณะผู้จัด และคณะวิทยากรที่มาบรรยายความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง และคณะ
  ซึ่งได้บรรยาย เรื่อง วิกฤตโลกและการแข่งขันที่เกษตรแปลงใหญ่ต้องปรับตัว การวิเคราะห์ตลาด กำหนดตำแหน่ง
  ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าแบบครบวงจร การวางแผนการผลิตรายปี เส้นทางโลจิสติกส์ของสินค้า
  พร้อมทั้งให้ผู้จัดการแปลงและผู้แทนได้ทำการฝึกปฏิบัติการกลุ่ม นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปต่อยอด
  ในพื้นที่ และบริหารจัดการแปลงอย่างมืออาชีพ

  สำหรับการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีแปลง
  ใหญ่ทั้งสิ้น 6,535 แปลง เกษตรกร 365,884 ราย พื้นที่ 6.02 ล้านไร่ แบ่งเป็น ปี 2559 จำนวน 592 แปลง เกษตรกร
  80,216 ราย พื้นที่ 1,386,511ไร่ ปี 2560 จำนวน 1,771 แปลง เกษตรกร 116,399 ราย พื้นที่ 2,018,097 ไร่ ปี 2561
  จำนวน 1,635 แปลง เกษตรกร 85,464 ราย พื้นที่ 1,348,722 ไร่ ปี 2562 จำนวน 1,586 แปลง เกษตรกร 73,043 ราย
  พื้นที่ 1,114,630 ไร่ และ ปี 2563 จำนวน 952 แปลง เกษตรกร 10,762 ราย พื้นที่ 152,883 ไร่

  กรมส่งเสริมการเกษตรจัด Workshop สร้างเครือข่ายพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่

  การจัดสัมมนาครั้งนี้คาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปพัฒนากลุ่มเกษตรกรแปลง
  ใหญ่ให้มีประสิทธิภาพการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
  ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรได้ในโอกาสต่อไป

  กรมส่งเสริมการเกษตรจัด Workshop สร้างเครือข่ายพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่


  กรมส่งเสริมการเกษตรจัด Workshop สร้างเครือข่ายพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่


  กรมส่งเสริมการเกษตรจัด Workshop สร้างเครือข่ายพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่
  Share FB

  28.2.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias