">
ทช. จับมือกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย เปิดตัวโครงการกอดป่ากอดทะเล เริ่มต้น

 • ทช. จับมือกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย เปิดตัวโครงการกอดป่ากอดทะเล เริ่มต้น
  ที่แรกจังหวัดกระบี่


  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศ
  ไทย และจังหวัดกระบี่ จัดโครงการกอดป่ากอดทะเล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
  ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่จะพาทุกคน
  คิดจริง ทำจริง จนเกิดเป็นความรัก ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเกิดของตัวเองได้ โดยมีนาย
  โสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ดารานักแสดงชื่อดัง และผู้แทนจากศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศ
  ไทย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  ผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่
  จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,400 คน ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

  นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วย
  ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนวิถีชีวิตของท้องถิ่นและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
  ทางเศรษฐกิจ ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำ สภาพแวดล้อมทางทะเล ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรม
  การท่องเที่ยวของไทย อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามักเกิด
  ขึ้นจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างไม่ยั่งยืน ลำดับความสำคัญทางเศรษฐกิจมักมีความสำคัญมาก
  กว่าการอนุรักษ์ในหลายๆ กรณี โดยประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในหลายภูมิภาค
  รวมทั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและประชากรสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลหายากที่ลดลง การตัดไม้ทำ
  ลายป่า การขาดแคลนน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศและทางน้ำ จนทำให้ทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง

  ทช. จับมือกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย เปิดตัวโครงการกอดป่ากอดทะเล เริ่มต้น

  นายโสภณ อธิบดี ทช. กล่าวต่อว่า สำหรับจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว มีศักยภาพเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์
  ทะเลหายาก สิ่งแวดล้อมทางทะเล และแร่ธาตุ ที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์และการพัฒนา โดยเฉพาะแหล่งทรัพยากร
  ธรรมชาติที่มีศักยภาพเพื่อการท่องเที่ยว เช่น ภูเขา น้ำตก ป่าชายเลน แหล่งปะการัง และเกาะแก่งต่างๆ สามารถ
  ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศจำนวนมาก

  ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จึงร่วมมือกับอเล็กซ์ เรนเดลล์ ดารานักแสดงชื่อดัง จัดโครงการ
  กอดป่ากอดทะเล ขึ้น โดยโปรเจคนี้จะเริ่มครั้งแรกที่จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.พ. 63 โอกาสนี้ กรม ทช.
  ได้ร่วมสนับสนุนกำลังพล กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และเรือปฏิบัติภารกิจ สำหรับรับ – ส่งผู้เข้าร่วมกิจ
  กรรม “รู้ก่อนเก็บ” ณ เกาะจำ จังหวัดกระบี่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อีกทั้ง ในอนาคต กรม
  ทช. จะดำเนินการจัดทำ MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย เพื่อทำงานร่วมกันในการ
  สนับสนุนโครงการดังกล่าวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนและสร้าง
  แรงบันดาลใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและขยะทะเลให้กับเยาวชนและคนในท้องถิ่น เพื่อนำแนวทางจากกิจกรรมดังกล่าวไป
  ปรับใช้ในการดูแลทรัพยากรบ้านเกิดของตัวเอง และสร้างนักอนุรักษ์คืนสู่สังคมไทยได้ต่อไป โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล เจ้าหน้าที่จากศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย และ
  อเล็กซ์ เรนเดลล์ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำงานของโครงการกอดป่ากอดทะเลอีกด้วย

  ทช. จับมือกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย เปิดตัวโครงการกอดป่ากอดทะเล เริ่มต้น

  ด้าน อเล็กซ์ เรนเดลล์ ดารานักแสดงชื่อดัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ผมและทีมงานได้ร่วมกันก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อม
  ศึกษาประเทศไทยมา 5 ปีแล้ว ได้จัดกิจกรรมเปิดค่ายสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ รับทำค่าย CSR ให้กับองค์กร
  และทำโปรเจคระยะยาวด้าน CSR ให้กับหลายๆ องค์กร มีเด็กๆ มาเข้าค่ายเยอะ และผมก็พยายามสอนเรื่อง
  สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กที่ไม่มีโอกาสที่อาศัยอยู่นอกเมือง ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ให้มาก
  ที่สุด ในการนี้ ผมได้มีโอกาสเติมเต็มความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัด
  กระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่แรกในการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในการปลูกจิตสำนึกให้ร่วมกัน
  รักโลก รักษ์ธรรมชาติ ลดขยะจากต้นทางจากหลัก 3R คือ Reduce Reuse Recycle ควบคู่กับการรณรงค์ให้
  ความสำคัญกับโครงการลดขยะพลาสติก เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ
  บ้านเกิดของตนเอง ในโอกาสนี้ ผมและทีมงานต้องขอขอบพระคุณกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และพี่
  น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ ที่ร่วมกันสนับสนุนโครงการกอดป่ากอดทะเล ทั้งด้านสถานที่ กำลังพล สิ่ง
  อำนวยความสะดวก และเรือปฏิบัติภารกิจ ที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่
  ตั้งไว้
  ทช. จับมือกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย เปิดตัวโครงการกอดป่ากอดทะเล เริ่มต้น

  “สำหรับเป้าหมาปี 2020 ของผม โครงการกอดป่ากอดทะเล เราตั้งใจจะเดินทางทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้
  ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก อยากจะไปให้หมด เพื่อไปสอนหรือให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับ
  คนในแต่ละพื้นที่ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตั้งใจอยากสอนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าใจ
  รัก หวงแหน และเป็นผู้ปกป้องทรัพยากรบ้านเกิดของตัวเอง อีกส่วนหนึ่งก็ตั้งใจจะระดมทุนเพื่อสร้างสถานที่
  สำหรับเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ที่มี facility ครบวงจร พร้อมให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือนักวิจัย นักวิชาการมา
  ใช้ได้ และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ด้วยการคิดและทำจริงๆ” อเล็กซ์ เรนเดลล์ กล่าวทิ้งท้าย

  ทช. จับมือกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย เปิดตัวโครงการกอดป่ากอดทะเล เริ่มต้น


  ทช. จับมือกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย เปิดตัวโครงการกอดป่ากอดทะเล เริ่มต้น

  Share FB

  26.2.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias