">
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านต้นต้อง เยี่ยมชมและทำข่าวการ

 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านต้นต้อง เยี่ยมชมและทำข่าวการ
  จัดการไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง


  วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  โดย นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านต้นต้อง
  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อเยี่ยมชมและทำข่าวการจัดการไฟป่าและหมอกควัน โดยมีนาย
  มานิตย์ อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย และประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง พร้อมผู้แทนชุมชนร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ข้อมูลการจัดการไฟป่ากับสื่อมวลชนและ
  สาธิตการทำแนวกันไฟป่าของหมู่บ้าน

  ซึ่งบ้านต้นต้องมีการจัดตั้งป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชนร่วมกันดูแล รักษา ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้เป็นป่าที่เขียว
  ขจี รวมถึงการป้องกันไฟป่า–หมอกควัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในปัจจุบัน และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวด
  ล้อมได้สนับสนุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปลอดการเผา เมื่อปี 2558

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านต้นต้อง จัดการไฟป่าและ


  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านต้นต้อง จัดการไฟป่าและ


  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านต้นต้อง จัดการไฟป่าและ


  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านต้นต้อง จัดการไฟป่าและ


  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านต้นต้อง จัดการไฟป่าและ

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านต้นต้อง จัดการไฟป่าและ


  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านต้นต้อง จัดการไฟป่าและ

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านต้นต้อง จัดการไฟป่าและ

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านต้นต้อง จัดการไฟป่าและ

  Share FB

  23.2.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias