">
รมว.ทส. สั่งการเด็ดขาด แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

 • กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลรักษาต้นไม้ผลให้ผ่านพ้นช่วงฤดูแล้ง


  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
  ปี 2563 ของ 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมเน้นย้ำข้อห่วงใยของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มี
  ต่อพี่น้องจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน โดยที่ประชุมประกอบด้วย
  ปลัดกระทรวงและผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทน
  จาก 9 จังหวัดภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานส่วนกลางและระดับ
  พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 200 คน


  รมว.ทส. สั่งการเด็ดขาด แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

  รมว.ทส. ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เข้มงวดดำเนินมาตรการในการรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน
  อย่างเต็มกำลังความสามารถ และเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่ทุ่มเทสรรพกำลังและทรัพยากร เพื่อหยุดการ
  เผา และควบคุมไม่ให้ปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานนับจากนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 โดย
  เฉพาะการเคร่งครัดดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ได้
  ให้ไว้เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 อาทิ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยหลัก บูรณาการสั่งการโดยผู้ว่าราช
  การจังหวัด หากฝุ่นละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้ประกาศห้ามเผาโดยทันที ให้นายอำเภอ อบต. กำนัน
  ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ถึงระดับตำบล โดยเฉพาะตำบลเสี่ยงเผา ให้กระทรวงกลาโหม สนับสนุนการลาดตระเวน
  และดับไฟ ทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศอย่างเต็มที่ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งเปลี่ยนพื้นที่เกษตร
  ทั้งหมดใน 9 จังหวัดภาคเหนือไปสู่การเป็นเกษตรปลอดการเผา ภายใน 3 ปี สำหรับกระทรวงทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ลดจุดความร้อนในพื้นที่ป่าให้เป็นศูนย์ ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 30
  เมษายน 2563 พร้อมทั้งระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์ เครื่องมือจากนอกพื้นที่ มาเสริมการลาดตระเวน เฝ้าระวัง
  และดับไฟป่า ไม่ให้เกิดการลุกลามของไฟจนไม่สามารถควบคุมได้ และให้เข้มงวดการดำเนินการตามแผน
  ปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
  โดยเร็ว

  พร้อมกันนี้ รมว.ทส. เดินทางไปจุดสกัดป้องกันไฟป่าดอยพระบาท บริเวณอ่างเก็บน้ำวังเฮือ อำเภอแม่ทะ
  จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมและปล่อยแถวกำลังพล พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้า
  หน้าที่ จิตอาสา และเครือข่ายภาคประชาชน ที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและดับไฟป่า เน้นย้ำ
  เรื่องความปลอดภัยและขอให้ทุกคนเดินหน้าช่วยกันป้องกันและดับไฟป่าอย่างเต็มที่ รวมถึงช่วยขยาย
  ผลสร้างการรับรู้ สร้างแนวร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อันมีค่าให้คงอยู่ถึงลูกหลาน


  รมว.ทส. สั่งการเด็ดขาด แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563


  รมว.ทส. สั่งการเด็ดขาด แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563


  รมว.ทส. สั่งการเด็ดขาด แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563


  รมว.ทส. สั่งการเด็ดขาด แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

  รมว.ทส. สั่งการเด็ดขาด แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563
  Share FB

  21.2.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias