">
สอว.ชู “สมาร์ทฟาร์ม” ปลูกผักอินทรีย์ผ่านแอฟปลิเคชั่น

 • สอว.ชู “สมาร์ทฟาร์ม” ปลูกผักอินทรีย์ผ่านแอฟปลิเคชั่น


  ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อม
  ด้วย น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
  วิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นาย
  อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำสื่อมวลชนลงพื้นที่
  เยี่ยมชมโครงการ “ยกระดับเกษตรกรอำเภอกระนวนสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)” ที่กลุ่มวิสาห
  กิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรวิถีอินทรีย์กระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นการรวมกลุ่ม
  เกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ที่มีสมาชิกเน้นการปลูกผักปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมัก
  นม เพื่อการบริโภคในชุมชนและจำหน่ายในพื้นที่ จ.ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง

  ศาสตราจารย์ศุภชัย เปิดเผยว่า กระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดย สอว. เข้ามาสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความ
  เข้มแข็งผ่านกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
  ทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (Industrial Research and Technology Capacity Development
  Program หรือ IRTC) ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับการผลิตและแปรรูป ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุม
  ชนกลุ่มเกษตรกรวิถีอินทรีย์กระนวน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกร สมาชิก 23 คนที่รักในวิถีเกษตรอินทรีย์
  เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมักนม การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำผลผลิตมาใช้ในการปลูกผักเพื่อ
  การผลิตสินค้าเกษตรสำหรับบริโภคในชุมชนและส่งขายในพื้นที่เขตจังหวัด ขอนแก่น มหาสารคาม
  กาฬสินธุ์และอุดรธานี จนเป็นที่ต้องการของตลาด ขณะที่กำลังการผลิตของกลุ่มไม่เพียงพอต่อความต้อง
  การของตลาดอีกทั้งยังขาดบุคลากรหรือแรงงานภาคเกษตร เพราะการทำเกษตรอินทรีย์ถือว่าเป็นเกษตร
  กรประณีตที่ต้องการการดูแลจากเกษตรกรอย่างมากเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นเกษตรอินทรีย์
  อย่างแท้จริง

  สอว.ชู “สมาร์ทฟาร์ม” ปลูกผักอินทรีย์ผ่านแอฟปลิเคชั่น

  นายอภิรชัย กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ยกระดับเทคโนโลยีผ่านโครงการ IRTC
  และได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำระบบสมาร์ทฟาร์ม คือ นางปาริชาติ กินรี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
  อุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ และนางอังคณา เจริญมี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงพื้นที่วินิจฉัยปัญหา จากนั้น ได้ออกแบบและพัฒนาระบบ
  สมาร์ทฟาร์มสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรวิถีอินทรีย์กระนวน นางปาริชาติ ชี้แจงว่าจากการลงพื้นที่
  วิเคราะห์โจทย์ของชุมชน จึงได้ทำบอร์ดแสดงผลและควบคุมการทำงานด้วยจอ LED หรือ ผ่านระบบ IOT
  รวมทั้งระบบการบริหารจัดการฟาร์ม ได้แก่ การตัดน้ำอัตโนมัติ การวัดความเข้มแสง การวัดค่า อุณหภูมิ
  อากาศ น้ำ ดิน และการวัดค่าความชื้นในดิน สามารถทำงานได้แบบ รีล ไทม์(real time) มีการส่งข้อมูลเข้า
  สู่ระบบ Internet และเก็บข้อมูลไว้ใน server และสามารถเข้าไปดูข้อมูลผ่านลิงค์ได้เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์
  และระบบสมาร์ทฟาร์ม ยังสามารถดูข้อมูลต่างๆ ผ่านแอฟปลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟนหรือเทปเลทได้ด้วย เสียง
  สะท้อนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรวิถีอินทรีย์กระนวน


  สอว.ชู “สมาร์ทฟาร์ม” ปลูกผักอินทรีย์ผ่านแอฟปลิเคชั่น


  ด้านนาง เบญจทิพย์ เกิดบ้านชัน เจ้าของไร่เบญจทิพย์ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรวิถีอินทรีย์
  กระนวน เปิดเผยว่า “ก่อนหน้านี้เกษตรกรจะใช้เวลาในการดูแลแปลงผักวันละ 6 – 8 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาใน
  การปลูก 40 – 45 วัน ผลผลิตมีคุณภาพไม่ค่อยดี ต้นผักโตไม่เต็มที่และมีรสชาติขม มีของเสียเกิดขึ้นในระหว่าง
  กระบวนการปลูก ประมาณร้อยละ 20 ผักมีน้ำหนักต้นละ 0.5 ขีด ผักมีราคากิโลกรัมละ 40 บาท พออุทยาน
  วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อยู่ในพื้นที่เข้าสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและนำระบบสมาร์มฟาร์มเข้า
  ไปช่วย ปรากฏว่า เกษตรกร ใช้เวลาในการดูแลแปลงผัก วันละ 10 – 20 นาทีเท่านั้น ส่วนระยะเวลาในการ
  ปลูก 40 – 45 วันเท่ากัน แต่ผลผลิตมีคุณภาพ ต้นผักโตเต็มที่ มีน้ำหนักเพิ่มสูงขึ้น มีรสชาติดี ไม่ขม ขณะที่
  ของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการปลูกลดลง ประมาณร้อยละ 5 ผักมีน้ำหนัก ต้นละ 1 – 1.5 ขีด และมีราคา
  กิโลกรัมละ 80 – 100 บาท ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเกษตรกร มีความเชื่อมั่นในการลงทุน มีการขยายโรงเรือน
  เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาด”


  สอว.ชู “สมาร์ทฟาร์ม” ปลูกผักอินทรีย์ผ่านแอฟปลิเคชั่น


  สอว.ชู “สมาร์ทฟาร์ม” ปลูกผักอินทรีย์ผ่านแอฟปลิเคชั่น


  สอว.ชู “สมาร์ทฟาร์ม” ปลูกผักอินทรีย์ผ่านแอฟปลิเคชั่น


  สอว.ชู “สมาร์ทฟาร์ม” ปลูกผักอินทรีย์ผ่านแอฟปลิเคชั่น

  Share FB

  17.2.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias