">
เกษตรฯ จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิมพานต์สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง ณ ศพก.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

 • เกษตรฯ จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วง
  หิมพานต์สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง ณ ศพก.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงาน Field Day ให้บริการความรู้แบบเห็นของจริงหนุนเกษตรกร
  ผลิตมะม่วงหิมพานต์พืชทนแล้งสร้างรายได้ เริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศพก.ท่าปลา อ.ท่าปลา
  จ.อุตรดิตถ์

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด
  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ
  ภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเผยว่า กระทรวงเกษตรและ
  สหกรณ์ได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทค
  โนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพ
  พื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
  สาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ การจัดงาน Field Day ครั้งนี้ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ
  ภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.ของนายศักดา พันธุ์เจริญ เกษตรกรต้นแบบการทำไร่นาสวน
  ผสมและผลิตมะม่วงหิมพานต์ เป็นสถานที่จัดงาน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ที่มีเกษตรกร
  ผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  การจัดงาน Field Day จึงเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่เหมาะสมของเกษตรกร เพื่อ
  กระตุ้นให้เกษตรกรได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในการจัดงานแต่ละครั้งจะมีหน่วยงานเข้ามาให้
  บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ และมีฐานเรียนรู้ต่างๆ ทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยี ช่องทางการตลาด
  แหล่งข้อมูลความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก
  ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น


  เกษตรฯ จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิมพานต์สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง ณ ศพก.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

  สำหรับเกษตรกรอำเภอท่าปลาได้มีการรวมกลุ่มเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
  ใหญ่เป็นรายสินค้า ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะม่วงหิมพานต์ ยางพาราและโคเนื้อ โดยเฉพาะ
  มะม่วงหิมพานต์ (Cashew Nut) ซึ่งเป็นสินค้า/ผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีความทน
  ต่อการแห้งแล้งได้ดี สามารถปลูกได้ในทุกสภาพของดิน แต่ต้องมีการระบายน้ำที่ดี โดยมีพื้นที่ปลูก
  จำนวน 23,974 ไร่ เกษตรกร 3,098 ราย ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าปลาได้ใช้ภูมิปัญญาและเทค
  โนโลยีในการเพิ่มผลผลิต และรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำนมมะม่วงหิมพานต์
  มะม่วงหิมพานต์รสชาติต่างๆ สร้างรายได้ให้กับชุมชน


  เกษตรฯ จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิมพานต์สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง ณ ศพก.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์


  สำหรับการจัดงานวัน Field Day ณ ศพก.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ครั้งนี้ ได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิ
  ภาพการผลิตมะม่วงหิมพานต์ จำนวน 5 สถานี เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ คือ 1. การลดต้นทุนการผลิต
  มะม่วงหิมพานต์ 2. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงหิมพานต์ 4. การ
  แปรรูปมะม่วงหิมพานต์และการตลาด และ 5. การทำอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ นอกจากนี้ ยังมีการให้
  บริการด้านการเกษตร ในรูปแบบนิทรรศการเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
  เรื่องการจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ เรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ำ

  โดยสำนักงานประมงอำเภอท่าปลา เรื่องการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
  เรื่องแมลงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
  อุตรดิตถ์ เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง
  เทคโนโลยีการผลิตพืช โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ เรื่องการบริการความรู้เรื่องการ
  ทำเชื้อเห็ด โดยเขื่อนสิริกิติ์ เรื่องการบริการความรู้เรื่องการเงินเพื่อการเกษตร โดยธนาคารเพื่อการ
  เกษตรและสหกรณ์สาขาท่าปลา เรื่องการบริการความรู้เรื่องการตลาดและการรวบรวมผลผลิตทาง
  การเกษตร โดยสหกรณ์นิคมฯ ลำน้ำน่าน จำกัด และสหกรณ์การเกษตรท่าปลา จำกัด และ เรื่องการ
  ผลิตและแปรรูปยางพาราคุณภาพ โดยการยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์ รวมทั้งยังมีกิจกรรม
  ออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart
  Farmer/Young Smart Famer โดยการจัดงานครั้งนี้ มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าปลา และอำเภุอใกล้
  เคียงมาร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 500 คน


  เกษตรฯ จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิมพานต์สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง ณ ศพก.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

  กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียม
  ความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 โดยให้หน่วยงานในสังกัด
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ เพื่อวาง
  แผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหาก
  สามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิ
  ภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือ หากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์
  ความรู้ต่างๆ จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และ ศพก. ก็จะเป็นที่พึ่งพา ช่วยเหลือดูแล
  เกษตรกร ในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

  "ผมจึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรมาร่วมเรียนรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ ในการ
  จัดงาน Field Day แต่ละจังหวัด โดยกิจกรรมหลักจะมีสถานีเรียนรู้ที่บูรณาการองค์ความรู้จากหลายหน่วยงาน
  ซึ่งเน้นเนื้อหา และเทคโนโลยีที่จำเป็นในกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อถ่ายทอดให้เกษตรกรได้รับทราบ การให้
  บริการจากหน่วยงานภาครัฐ นิทรรศการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
  รวมทั้งภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน และมีกิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจำหน่ายสินค้าของสถาบันเกษตร
  กร วิสาหกิจชุมชน ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลการจัดงาน Field Day ได้ ณ สำนักเกษตรอำเภอ และสำนักงาน
  เกษตรจังหวัดในพื้นที่ครับ" อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

  เกษตรฯ จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิมพานต์สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง ณ ศพก.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์


  เกษตรฯ จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิมพานต์สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง ณ ศพก.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

  เกษตรฯ จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิมพานต์สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง ณ ศพก.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์


  Share FB

  13.2.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias