">
เกษตรฯ สั่งการเจ้าหน้าที่เร่งประสานงานช่วยเหลือชาวสวนลำไยจันทบุรีก่อนยืนต้นตาย

 • เกษตรฯ สั่งการเจ้าหน้าที่เร่งประสานงานช่วยเหลือชาวสวนลำไยจันทบุรีก่อนยืนต้นตาย

  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตามที่สำนักข่าวทีเอ็นเอ็นไทยแลนด์
  รายงานว่า ได้เกิดภัยแล้งหนักในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เนื่องจาก
  น้ำในคลองธรรมชาติแห้งขอดจนทำให้ลำไยยืนต้นตาย เกษตรกรต้องซื้อน้ำมารดสวนลำไย ทำให้
  ต้นทุนสูงนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งสั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีลง
  พื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ปลูกลำไยทั้งหมด 211,955 ไร่ พื้นที่ให้ผล
  208,453 ไร่ ปีการผลิต 2562/63 ให้ผลผลิต 218,000 ตัน พื้นที่ปลูกส่วนมากอยู่ในเขตอำเภอโป่งน้ำ
  ร้อน และอำเภอสอยดาว เริ่มเก็บเกี่ยวมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึง มีนาคม 2563 ปัจจุบันเหลือผล
  ผลิตที่ยังไม่เก็บเกี่ยวอีกประมาณ 12,000 ตัน

  สำหรับพื้นที่ที่เกิดกระแสข่าวดังกล่าว เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำคลอง
  พระพุทธ ซึ่งในอดีตเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังเป็นหลัก แต่เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาลำไยมีราค
  สูง จึงทำให้เกษตรกรหันไปเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก โดยส่วนใหญ่จะใช้น้ำจากคลองธรรมชาติ และ
  แย่งกันใช้จนแหล่งน้ำแห้งในที่สุด สำหรับสระเก็บน้ำที่เกษตรกรขุดไว้ ไม่สามารถเก็บน้ำได้เพราะ
  ส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังปนดินร่วนมีหินปะปน อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดมาตร
  การช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2562/63 จำนวน 8 มาตรการ และมอบหมายให้
  หน่วยงานในสังกัดทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการตามมาตรการ
  ดังกล่าว โดยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ พร้อมออกให้คำแนะนำด้านวิชาการที่ถูกต้องในการดู
  แลรักษาผลผลิตแก่เกษตรกร รวมทั้งเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อหาแนว
  ทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยด่วนต่อไป


  เกษตรฯ สั่งการเจ้าหน้าที่เร่งประสานงานช่วยเหลือชาวสวนลำไยจันทบุรีก่อนยืนต้นตาย

  ด้านนายปิยะ สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า อำเภอโป่งน้ำร้อน มีพื้นที่ประสบปัญหาภัย
  แล้ง คือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ พื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ผลผลิตลำไยประมาณ 360 ตัน
  เป็นพื้นที่ที่ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต จำเป็นต้องซื้อน้ำรด เนื่องจากน้ำในสระเก็บน้ำในสวนและบริเวณ
  คลองธรรมชาติข้างเคียงแห้งขอด โดยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนา
  คม 2563 นี้ ส่วนพื้นที่หมู่ที่ 1, 4, 7 ตำบลเทพนิมิต หมู่ที่ 4 หนองตาคง พื้นที่รวมประมาณกว่า 300 ไร่
  เป็นพื้นที่ซึ่งต้นลำไยเหี่ยวเฉาแต่ยังไม่ตาย หากมีฝนตกก็จะฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ สำนักงานเกษตร
  จังหวัดได้ประสานงานไปยังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีแล้ว แต่สภาพอากาศยังไม่พร้อม
  จะทำฝนเทียม และได้ประสานงานช่วยเหลือในการขุดน้ำบาดาลแล้ว ส่วนอำเภอสอยดาว พื้นที่ประสบ
  ปัญหาภัยแล้ง คือ หมู่ที่ 1, 6, 12 ตำบลสะตอน หมู่ที่ 1 ตำบลทับช้าง และหมู่ที่ 1, 6, 12 ตำบลทรายขาว
  พื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวมีประมาณ 40 ตัน แต่ลำไยที่ยืนต้นตายยังไม่พบ ส่วน
  ใหญ่เป็นเพียงใบเหี่ยว สลด เพราะขาดน้ำถ้ามีฝนตกก็จะฟื้นตัวเช่นกัน


  เกษตรฯ สั่งการเจ้าหน้าที่เร่งประสานงานช่วยเหลือชาวสวนลำไยจันทบุรีก่อนยืนต้นตาย


  สำหรับมาตรการแก้ไขที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้ คือ
  1. แจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นสำรวจพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อดำเนินการอย่างเร่ง
  ด่วนต่อไปแล้ว
  2. สำนักงานชลประทาน และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้เพิ่มรถบรรทุกน้ำเพื่อ
  การเกษตรเพิ่มจากเดิมที่ให้เพื่อการอุปโภคบริโภคในทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหา
  3. การขุดลอกคูคลองธรรมชาติเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ทำกระสอบทรายกั้น ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นได้เสนอ
  ของบประมาณเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยแล้ว
  4. สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอได้ให้การอบรมแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้น้ำให้เหมาะสมกับอายุไม้
  ผล โดยเปลี่ยนมาใช้หัวสปริงเกอร์ที่ใช้น้ำน้อยแทน และ
  5. สนับสนุนเครื่องสูบน้ำทั้งระยะใกล้ระยะไกล แต่ยังทำได้น้อยเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำ นอกจากนี้ ทาง
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหา ควรเร่งสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น
  ในลุ่มน้ำโตนเลสาปซึ่งเป็นลุ่มน้ำขนาดเล็ก ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรี เช่น อ่าง
  เก็บน้ำเครือหวาย อ่างเก็บน้ำโป่งน้ำร้อนตอนบน อ่างเก็บน้ำคลองแจง อ่างเก็บน้ำกันทึม อ่างเก็บน้ำ
  คลองตาดำ อ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย ส่วนพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่สร้างอ่างเก็บน้ำ ควรปรับแผนการ
  ปลูกพืช เช่น มันสำปะหลัง หรือ ข้าวโพด แทน


  เกษตรฯ สั่งการเจ้าหน้าที่เร่งประสานงานช่วยเหลือชาวสวนลำไยจันทบุรีก่อนยืนต้นตาย


  เกษตรฯ สั่งการเจ้าหน้าที่เร่งประสานงานช่วยเหลือชาวสวนลำไยจันทบุรีก่อนยืนต้นตาย  Share FB

  7.2.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias