ทช. ผลักดันโครงการ Save Marine for My Life “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน”

 • ทช. ผลักดันโครงการ Save Marine for My Life “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน” สร้างการมีส่วนร่วม
  รักษาทรัพยากรทางทะเลท้องถิ่นหน้าบ้านตนเอง

  นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า ทรัพยากรชายฝั่งทะเลของประเทศ
  ไทยมีความหลากหลายและสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของโลก แต่ในปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่
  ในสภาวะที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้อย่างขาดความรับผิด
  ชอบและขาดจิตสำนึกที่ดีทำให้ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่งทะเล
  มีการเปลี่ยนแปลงลดลง โดยมีสาเหตุจากการสูญเสียระบบนิเวศชายฝั่ง ได้แก่ ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล
  แนวปะการัง ที่มีความอ่อนไหวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น พื้นที่บริเวณชายฝั่งของประเทศไทยบางจังหวัดมีความ
  โดดเด่นในด้านทรัพยากรทางทะเลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล โลมาอิรวดี โลมาสี
  ชมพู และแนวปะการัง แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ทรัพยากรดังกล่าวถูกคุกคาม จากทั้งธรรมชาติเอง
  และภัยจากน้ำมือมนุษย์ ที่ใช้ทรัพยากรอย่างจงใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น
  ลดน้อยจนใกล้จะสูญหายไปจากประเทศไทย

  นายโสภณ อธิบดี ทช. กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการ
  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแสดงความเห็นเพื่อ
  ประกอบการพิจารณาจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติและ
  จังหวัด ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ในการบริหารจัดการ การปลูก การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและ
  ชายฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในเรื่องดังกล่าว แต่การปฏิบัติงาน
  โดยลำพังนั้นไม่สามารถดูแลครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึง เนื่องจากมีข้อจำกัดของจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
  ที่ค่อนข้างน้อยและไม่เพียงพอที่จะเฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรชายฝั่งของประเทศ ด้วยเหตุนี้กลุ่มส่งเสริม
  และประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความ
  ร่วมมือจากชุมชนในการดูแลทรัพยากรชายฝั่งหน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน จึงได้ดำเนินโครงการเสริมสร้าง
  การมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชาย
  ฝั่ง ให้ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ และป้องกันการทำลายทรัพยา
  กรชายฝั่งรวมถึงระบบนิเวศที่สำคัญ


  ทช. ผลักดันโครงการ Save Marine for My Life “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน”

  นายโสภณ อธิบดี ทช. กล่าวต่อว่า ดังนั้น กรมฯ จึงมีแนวคิดจัดตั้งโครงการ Save Marine for My Life หรือ
  โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยา
  กรทางทะเลและชายฝั่ง “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน” ร่วมกับชุมชนชายฝั่งที่เป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนกับ
  กรมฯ ในการดำเนินการปกป้อง ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและหน้าบ้านของตนเองให้กลับมามีความอุดม
  สมบูรณ์ ผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การจัดสร้างแนวเขตอนุรักษ์ การสร้างธนาคารสัตว์น้ำ และการวาง
  ซั้งประเภทต่างๆ รวมถึงการวางปะการังเทียม เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านได้อาศัยทำ
  มาหากินบริเวณหน้าบ้านของตนเอง ด้วยเครื่องมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงและเพียงพอ อัน
  เป็นการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศได้เป็นอย่างดี และเห็นผล ทั้งยังมีการถ่ายทอดองค์
  ความรู้นี้แก่เยาวชนคนรุ่นต่อไปไม่รู้จบ ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย
  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทั่งในปีพ.ศ. 2562  ทช. ผลักดันโครงการ Save Marine for My Life “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน”

  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมัยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรม
  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ริเริ่มผลักดันโครงการฯ อย่างจริงจังจนเกิดผลสัมฤทธิ์ และปัจจุบันตน
  ได้รับโครงการดังกล่าวมาสานต่อ เพื่อให้การมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
  ชายฝั่งทั่วประเทศประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น ผ่านการร่วมมือร่วมใจกับชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัคร
  พิทักษ์ทะเล ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายชุมชนชายฝั่งใน 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ทั้งสิ้น 575 กลุ่ม สมาชิกกว่า
  13,864 คน นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers) กว่า 12,638 คน ที่เป็นสมาชิกของ
  ทช. ในการร่วมเป็นเสมือนกำลังในการดูแลรักษาและเฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  ทช. ผลักดันโครงการ Save Marine for My Life “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน”

  นายโสภณ ทองดี อธิบดี ทช. กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากพี่น้องประชาชนจะมีส่วนร่วมในการดูแลปกป้อง
  ทรัพยากรหน้าบ้านตนเองแล้วขยะพลาสติกในทะเลส่งผลกระทบร้ายแรงและใกล้ตัวเรากว่าที่หลาย ๆ คน
  คิด การสะสมของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเล ซึ่งมนุษย์ก็จะได้รับกลับมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผ่านระบบ
  ห่วงโซ่อาหาร ปัญหาขยะพลาสติกแม้จะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่การจัดการแก้ไขปัญหายังไม่
  สามารถหยุดดำเนินการได้ ความร่วมมือของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและของทุกภาคส่วน การปลุกจิตสำนึก
  ของคนสังคมในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกยังคงสำคัญ เปรียบเสมือนกุญแจดอก
  สุดท้ายในการปลดล็อคปัญหาขยะทะเลที่เรื้อรังมานาน สุดท้ายนี้ จึงขอความร่วมมือจากทุกคนในการแก้ไข
  ปัญหาขยะพลาสติกตกค้างในทะเล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะสามารถจัดการปัญหาขยะทะเล
  ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบในการจัดการปัญหาขยะทะเลให้กับอีกหลายประเทศทั่ว
  โลก ต่อไป


  ทช. ผลักดันโครงการ Save Marine for My Life “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน”


  ทช. ผลักดันโครงการ Save Marine for My Life “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน”  Share FB

  4.2.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias