รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออก และการเตรียม

 • รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออก และการเตรียม
  การป้องกันภัยแล้งในสวนไม้ผล จ.จันทบุรี

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับฟังการบรรยายสรุป
  สถานการณ์การออกดอกติดผลของผลไม้ภาคตะวันออก สถานการณ์การออกดอกติดผลของผลไม้
  และการเตรียมการป้องกันภัยแล้งสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวย
  การสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ให้ข้อมูล ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด
  จันทบุรี

  ขณะนี้พื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวัน
  ออก ได้พยากรณ์ผลผลิต ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 มีพื้นที่ปลูกไม้ผลรวม 1,038,126 ไร่ สำหรับ
  การคาดการณ์ไม้ผลเศรษฐกิจที่จะให้ผลผลิต ปี 2563 ประกอบด้วย ทุเรียน พื้นที่ปลูก 238,932 ไร่ คาดว่า
  จะให้ผลผลิต 417,344 ตัน มังคุด พื้นที่ปลูก 131,344 ไร่ ผลผลิต139,561 ตัน เงาะ พื้นที่ปลูก 55,191 ไร่ ผล
  ผลิต 109,475 ตัน และลำไย พื้นที่ปลูก 211,955 ไร่ ผลผลิต 218,759 ตัน ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกชนิด
  ประมาณ 18%


  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออก และการเตรียม

  โดยปริมาณแหล่งน้ำในจันทบุรีมี 5 แหล่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ
  อ่างเก็บน้ำคลองประแกต เขื่อนศิรีธาร และเขื่อนพลวง ซึ่งปริมาณน้ำยังมีเพียงพอสำหรับความต้องการของ
  ไม้ผลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2563 และเกษตรกรกว่า 70% มีการเก็บกักและสำรองน้ำไว้ใช้จนถึง
  ช่วงเดือนมิถุนายน 2563

  นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.ที่ 3 จ.ระยอง กล่าวว่า ในส่วนของการตรวจรับรองแปลง GAP ในไม้ผล 3
  ชนิด คือ ทุเรียน ขณะนี้ผ่านการตรวจแล้ว 5,663 แปลง รอตรวจ 10,410 แปลง มังคุด ตรวจแล้ว 4,753 แปลง
  รอตรวจ 7,460 แปลง และลำไย ตรวจผ่านแล้ว 10,644 แปลง รอตรวจ 98 แปลง นอกจากนี้ ยังได้เตรียมแผน
  รับมือการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในประเทศ โดยวางแผนการบริหารจัดการร่วมกับกรมการค้าภาย
  ใน กระทรวงพาณิชย์ สำหรับการกระจายตัวของผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงเดือน
  ตุลาคม ซึ่งผลผลิตจะออกกระจุกตัวสูงสุดช่วงเดือนพฤษภาคม 2563

  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออก และการเตรียม

  จากนั้นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์และการเตรียมการบริหารจัดการ
  น้ำในสวนทุเรียนของเกษตรกร นายภักดี ไผ่แก้ว ประธานแปลงใหญ่ทุเรียน และสมาชิก หมู่ที่ 10 ต.บ่อ อ.ขลุง
  จ.จันทบุรี ซึ่งมีการทำทุเรียนคุณภาพและวางแผนการสำรองน้ำไว้ใช้ โดยขุดบ่อเก็บกักน้ำ การใช้ระบบสปริง
  เกอร์ให้น้ำในช่วงฤดูแล้งในระยะติดผลแบบวันเว้นวันประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงต่อวัน พันธุ์ทุเรียนที่ปลูก
  บนพื้นที่ 40 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์หมอนทอง และอีกส่วนหนึ่งเป็นพันธุ์กระดุม และพวงมณี คาดว่าจะสามารถ
  เก็บผลผลิตได้ช่วงเดือนมีนาคม 2563


  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออก และการเตรียม


  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออก และการเตรียม


  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออก และการเตรียม  Share FB

  3.2.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias