ทส . บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง

 • ทส . บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปางแก้ปัญหาฝุ่นละออง และเฝ้าระวังการ
  เผาในที่โล่งและเกิดไฟป่า

  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มอบหมายให้ นายสุรชัย
  อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหา
  ฝุ่นละอองขนาดเล็ก การเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในวันอังคารที่
  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ พร้อมท้ังบูรณาการหน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด
  ลำปาง ติดตามสถานการณ์ คุณภาพอากาศ และเตรียมกำลังพลในการป้องกันการเผาป่าและดับไฟ
  ป่าเมื่อเกิดสถานการณ์อย่างทันท่วงที


  ทส . บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง

  จากเหตุการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปาง กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า เพื่อป้องกัน ผล
  กระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดกับพี่น้องประชาชน โดยนายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากร
  ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามผลการดําเนินการและการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานในสังกัด
  ทส. ในการแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการป้องกันการเผาในที่โล่งและการเกิดไฟป่า พร้อมท้ัง
  บูรณาการหน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลาปาง และเครือข่ายภาคประชาชน
  ติดตามเฝ้าระวังการเผา และการเกิดไฟป่าในพื้นที่ โดยมีผู้อานวยการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อมจังหวัดลาปาง ผู้อานวยการสานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (สาขาลําปาง) ผู้อานวยการ
  สานักงานจัดการป่าไม้ที่ ๓ (ลําปาง) ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ลําปาง) อาสาสมัคร
  พิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดลําปาง และหน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมราย
  งานผลการปฏิบัติงาน

  ทส . บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง

  นอกจากนี้ นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจ ติด
  ตามการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ
  หน่วยฐาน เหยี่ยวไฟผาลาด พื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต จังหวัดลําปาง พร้อมเน้นย้ำ
  ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลําปาง การติดตาม
  จุดความร้อนสะสม (Hotspot) ในพื้นที่ และเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนพื้นที่เพื่อป้องกันไฟป่า เน้นการ
  เฝ้าระวัง สื่อสาร และทําความเข้าใจกับประชาชนที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ป่า ให้งดการเผาใน
  ที่โล่ง โดยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสํานักให้ประชาชนเห็น ความสำคัญของการอนุรักษ์
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และผลกระทบต่อชุมชนหากเกิดไฟป่า รวมทั้ง แจ้งข่าวสาร
  ผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และแจ้งเตือน
  ประชาชนกรณีคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อประชาชน

  นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ของจังหวัดลําปาง
  ที่จะเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตสํานึกในการป้องกันและรักษาป่า
  การป้องกันการเกิดไฟป่า และแจ้งหน่วยงานราชการ เมื่อเกิดไฟป่าให้เข้าดับไฟป่าได้อย่างทันท่วงที เพื่อ
  ควบคุมพื้นที่การเกิดไฟป่า และควบคุมปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อให้คุณภาพอากาศในจังหวัดลําปาง
  มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น เพื่อช่วยให้สถานการณ์และความเป็นอยู่ของพี่น้อง ประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดย
  เร็วที่สุด


  ทส . บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง


  ทส . บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง
  Share FB

  28.1.20Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias