กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ที่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
  กุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ที่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  สืบสานพระราชดำริโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  สยามบรมราชกุมารี สืบสานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวัน
  ของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยจัดสร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข” น้อมเกล้าน้อม
  กระหม่อมถวายที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้
  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ และยังสามารถถ่ายทอดความรู้การทำการ
  เกษตรสู่นักเรียนและชุมชน


  กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ที่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์

  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างอาคาร
  “เกษตรสิริสุข” ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในโรงเรียนตำรวจตระเวน
  ชายแดน จำนวน 5 แห่ง เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในการจัดการผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปถนอมอาหาร
  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารโรงเรียนแต่ละแห่งว่า “เกษตรสิริสุข”
  หมายถึง สถานที่แห่งความสุขและความเป็นมงคลด้านการเกษตร พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้
  เชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร และทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด
  อาคาร “เกษตรสิริสุข” ดังนี้
  1)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
  2)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
  3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 16 มกราคม 2563
  4) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ช่วงวันที่ 24 - 28 กุมภา
  พันธ์ 2563 และ 5)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในปี
  2564 (ยังไม่ทรงกำหนดวัน)

  กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ที่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์

  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงใช้แก้ปัญหาทางด้านโภชนาการของ
  เด็กและเยาวชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้สืบสานพระราชดำริโครงการเกษตรเพื่อ
  อาหารกลางวัน โดยดำเนินการส่งเสริมให้มีการผลิตพืชผักปลอดภัยได้มาตรฐานการผลิตสินค้าที่ดีใน
  ระดับ GMP ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร แม่บ้านเกษตรกร และเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจ
  ตระเวนชายแดน เพื่อให้ผู้ที่รับประทานพืชผักจากโครงการได้รับประทานอาหารที่ปรุงจากพืชผักที่
  ปลอดภัยและมีประโยชน์ รวมถึงนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบางส่วนแปรรูปเป็นสินค้าของชุมชนที่มี
  คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผ่านการวางแผนการผลิตพืช ซึ่งเจ้าหน้าที่ ครู ผู้ปกครอง และเด็ก
  นักเรียน ได้ร่วมกันจัดทำเพื่อวางแผนปลูกพืชให้มีความเหมาะสมต่อฤดูกาลและสามารถทำเป็นมื้อ
  อาหารกลางวันที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อเด็กนักเรียนในโรงเรียน

  กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ที่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์

  สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2524 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบล
  หาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน จำนวน 25 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตร
  จำนวน 7.2 ไร่ แยกเป็น ปลูกพืชผัก จำนวน 1 ไร่ 2 งาน (ผักกาดขาว ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า กะหล่ำปลี บล็อก
  โคลี่ ฟักทอง ฟักเขียว ถั่วพู กระเพรา โหระพา ผักหวาน ชะอม มะเขือเปราะ มะเขือเทศ พริก ตะไคร้) ปลูกไม้
  ผล จำนวน 4 ไร่ (มะปราง ขนุน มะละกอ กล้วยน้ำว้า กล้วยเล็บมือนาง กล้วยหอม ทุเรียน) นาข้าว จำนวน 2
  ไร่ ปลูกพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีการเพาะเห็ด จำนวน 800 ก้อน ขุดบ่อดินสำหรับเลี้ยงปลาน้ำจืด (ปลานิล ปลา
  ดุก) จำนวน 2 บ่อ สร้างบ่อซีเมนต์สำหรับเลี้ยงกบ และอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน จำนวน 6 บ่อ โรงเลี้ยงไก่ไข่แบบ
  เปิด จำนวน 1 โรง โรงเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบเปิด จำนวน 1 โรง ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้ง จำนวน
  1 บ่อ ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพจากกล้วยและพืชผัก จำนวน 1 ถัง มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน แยกเป็น
  ชาย 63 คน หญิง 34 คน จำนวนครูทั้งหมด 9 คน เป็นครู ตชด. 7 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน

  กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ที่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์

  ผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  1. ผลการผลิตพืช
  - ปลูกพืชผัก จำนวน 1 ไร่ 2 งาน ปริมาณผลผลิตที่ได้ 50 กิโลกรัม/สัปดาห์
  - ปลูกไม้ผล จำนวน 4 ไร่ ปริมาณผลผลิตที่ได้ 50 กิโลกรัม/สัปดาห์
  - นาข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ จำนวน 2 ไร่ ปริมาณผลผลิตที่ได้ 1,400 - 1,500 กิโลกรัม/สัปดาห์
  2. ส่งเสริมการแปรรูปถนอมอาหาร (ในช่วงเดือนเม.ย. – ธ.ค. 2562) ได้นำผลผลิตภายใน
  โรงเรียนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
  - มะพร้าวเกล็ดหิมะ 40 กล่อง
  - ซาลาเปาข้าวไรซ์เบอร์รี่ 300 ชิ้น
  - กล้วยตาก 20 กิโลกรัม
  3. ส่งเสริมกิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน ได้แก่
  - การทำสารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคและแมลง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การขยายพันธุ์
  ทุเรียน การแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ การแปรรูปกล้วยน้ำว้า และการแปรรูปมะพร้าว
  4. กิจกรรมที่ขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน ได้ดำเนินจัดทำโครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชน
  ปัจจุบันมีสมาชิก 43 ราย กิจกรรมที่ได้ ขยายผลได้แก่ ปลูกไม้ผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองและ
  มะนาว การขยายพันธุ์ทุเรียน การทำสารชีวภัณฑ์ ในการกำจัดโรคและแมลง การทำเห็ดฟาง
  ในตะกร้า การแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ และการแปรรูปมะพร้าว

  กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ที่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์

  การดำเนินงานก่อสร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ตำบลหาด
  ขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 150 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนิน
  งาน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผลการใช้ประโยชน์
  อาคารเกษตรสิริสุข (เริ่มทดลองกระบวนการผลิตตามระบบ GMP ครั้งแรกเดือน พฤศจิกายน 2561)
  โดยการรวบรวมและบรรจุผลผลิตจากแปลงเกษตรของโรงเรียน 6 ครั้ง จากชุมชน 5 ครั้ง ได้แก่ กล้วย
  น้ำว้า ผักบุ้ง ผักกาดขาว กวางตุ้ง คะน้า ถั่วฝักยาว พริก บวบ และมะเขือเปราะ รวมจำนวน 1,814.9 กิโล
  กรัม ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ ซาลาเปา ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กล้วยตาก
  และมะพร้าวหิมะ ทำการแปรรูปผลผลิตเกษตร จำนวน 6 ครั้ง ได้แก่ กล้วยตาก ไข่เค็ม และปลาส้ม

  กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ที่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์

  แผนการใช้ประโยชน์อาคารเกษตรสิริสุข 1. ผลผลิตจากแปลงเกษตรของโรงเรียน มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
  และนำเข้าสู่อาคารผ่านกระบวนการ ผลิตตามระบบ GMP ในทุกเช้าของวันเปิดเรียน ก่อนออกสู่ร้านค้า
  สหกรณ์ และโรงครัวประกอบอาหาร 2. สมาชิกโครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชน ทดลองนำผลผลิตทางการ
  เกษตรนำเข้าสู่อาคารผ่านกระบวนการผลิตตามระบบ GMP อาคารเกษตรสิริสุขนี้ นอกจากใช้เพื่อดำเนิน
  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้ว ยังกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่แม่บ้านเกษตรกรและคนในชุมชนได้
  ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อเรียนรู้วิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อย่างมีคุณภาพและได้มาตร
  ฐาน GMP โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้มีความ
  เข้าใจ จนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่ชุมชนต่อไปในอนาคต

  กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ที่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์

  Share FB

  17.1.20Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias