กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดแหล่งท่องเที่ยว 21 แห่ง ส่งสุขปีใหม่ให้บริการเกษตรกรและประชาชน

 • กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดแหล่งท่องเที่ยว 21 แห่ง ส่งสุขปีใหม่ให้บริการเกษตรกรและ
  ประชาชน

  กรมส่งเสริมการเกษตรส่งสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกรและประชาชน พร้อมเปิดให้บริการแหล่งท่องเที่ยว
  เชิงเกษตรของศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด 21 แห่ง เชิญชวนท่องเที่ยวฟรี!!! 28 ธ.ค. 2562 – 5 ม.ค. 2563 นี้
  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วย
  งานในสังกัดได้ดำเนินการโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
  ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย
  ศรีอ่อน) มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการ
  สร้างความสุขให้กับคนในชาติด้วยการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างความสุข กระตุ้นการใช้จ่ายเงินเข้า
  สู่ระบบเศรษฐกิจและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

  ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นแหล่งเรียนรู้และมีความพร้อมให้บริการด้านการ
  ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนเข้าชมและเรียนรู้ฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 21 แห่ง
  ประกอบด้วย• ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จังหวัดกาญจนบุรี, ดอยผาหม่นและดอย
  ตุง จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน

  • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดกระบี่, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดเชียงใหม่ และ
  จังหวัดสมุทรสาคร
  • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) จังหวัดจันทบุรี
  • ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
  • ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี, ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง, ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัด
  นครราชสีมา, ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช, ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์, ศูนย์
  ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน, ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัด
  สุพรรณบุรี และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

  ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ารับบริการความสุขได้ฟรี!!!
  ตามสถานที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 หรือสนใจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  อื่นๆ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” ได้ทั้งระบบ Android และ iOS  กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดแหล่งท่องเที่ยว 21 แห่ง ส่งสุขปีใหม่ให้บริการเกษตรกรและประชาชน


  กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดแหล่งท่องเที่ยว 21 แห่ง ส่งสุขปีใหม่ให้บริการเกษตรกรและประชาชน


  กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดแหล่งท่องเที่ยว 21 แห่ง ส่งสุขปีใหม่ให้บริการเกษตรกรและประชาชน

  กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดแหล่งท่องเที่ยว 21 แห่ง ส่งสุขปีใหม่ให้บริการเกษตรกรและประชาชน

  กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดแหล่งท่องเที่ยว 21 แห่ง ส่งสุขปีใหม่ให้บริการเกษตรกรและประชาชน

  Share FB


  28.12.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias