สทนช. ดัน 2,000 โครงการ เดินหน้าแก้ภัยแล้งเร่งด่วน

 • สทนช. ดัน 2,000 โครงการ เดินหน้าแก้ภัยแล้งเร่งด่วน

  สทนช. ดัน 2,000 โครงการเแก้แล้งเร่งด่วน ป้องขาดน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำใช้ในโรงพยาบาล เสนอต่อ ครม.
  หนุนงบกลาง 2.6 พันล้าน พร้อมเชื่อมโยงศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจกับศูนย์บรรเทาภัยของหน่วยเกี่ยวข้อง
  ติดตามสถานการณ์แก้ไขภัยแล้งใกล้ชิด

  ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมจัด
  ทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา การประปา
  นครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่าย
  ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ เพื่อติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำปัจจุบัน
  พื้นที่การเพาะปลูกข้าว การติดตามแผนและผลการบริหารจัดการน้ำแหล่งน้ำต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณ
  น้ำต้นทุนน้อยที่มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบได้ในอนาคต เช่น ลุ่มเจ้าพระยา ภาคตะวันออก และ
  จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ที่จะมีการวางกรอบแนวทางมาตรการเฉพาะพื้นที่เป็นระยะ ๆ การดำเนินการป้องกันภัย
  แล้งของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการรองรับการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สถานพยาบาล น้ำ
  เพื่อการเกษตรไม้ผล ตามลำดับ รวมถึงป้องกันผลกระทบเรื่องคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อ
  บูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยให้เกิดผลทางปฏิบัติ ให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดตามข้อสั่งการ
  และข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)

  สทนช. ดัน 2,000 โครงการ เดินหน้าแก้ภัยแล้งเร่งด่วน


  สำหรับแผนงานโครงการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค
  -บริโภคเป็นหลัก ตามที่ทุกหน่วยงานได้ทำการสำรวจความพร้อมในการดำเนินการได้ทันที แบ่งเป็นสองส่วน
  คือ

  1.การดำเนินการโดยใช้งบปกติของหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 1,333 โครงการ วงเงิน 2,918 ล้านบาท ประกอบด้วย
  โครงการนอกเขตการประปา จำนวน 1,160 โครงการ วงเงิน 2,265 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ด้านประปาหมู่บ้าน
  528 โครงการ ดำเนินการโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) วงเงิน 1,267 ล้านบาท ได้แก่ 1.1) โครง
  การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 301 โครงการ 844 ล้านบาท 1.2) โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 40โครง
  การ 98 ล้านบาท 1.3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 187 โครงการ 325 ล้านบาท 2) ด้านการพัฒนา
  แหล่งน้ำ ได้แก่ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้ำ 431 โครงการ 928 ล้านบาท 3) โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
  ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน 201 โครงการ 70 ล้านบาท และ โครงการในเขตการประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการโดย
  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รวม 173 โครงการ วงเงิน 653 ล้านบาท

  2.ขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติม รวม 2,008 โครงการ วงเงิน 2,625 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการนอกเขต
  การประปา จำนวน 1,962 โครงการ วงเงิน 1,888 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ด้านอุปโภคบริโภค 1,955 โครงการ วง
  เงิน 1,864 ล้านบาท ได้แก่ 1.1) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล รวม 1,053 โครงการ วงเงิน 1,245 ล้านบาท ดำเนิน
  การโดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) 187 โครงการ 221 ล้านบาท กองทัพบก 155 โครงการ 183 ล้าน
  บาท กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) 711 โครงการ 841 ล้านบาท 1.2) โครงการจัดหาแหล่งน้ำผิวดิน โดย สถ.
  232 โครงการ วงเงิน 147 ล้านบาท 1.3) โครงการซ่อมแซมระบบประปา โดย สถ. 670 โครงการ วงเงิน 472 ล้าน
  บาท 2) ด้านการช่วยเหลือโรงพยาบาล 7 โครงการ วงเงิน 23.8 ล้านบาท แบ่งเป็น 2.1) โครงการขุดเจาะบ่อ
  บาดาลโดย นทพ.

  3 โครงการ 0.8 ล้านบาท 2.2) โครงการซ่อมแซมระบบประปา โดย สถ.

  4 โครงการ 23 ล้านบาท และ โครงการในเขตการประปาส่วนภูมิภาค ด้านอุปโภคบริโภค ดำเนินการโดย กปภ. รวม
  46 โครงการ วงเงิน 737 ล้านบาท ทั้งนี้ สทนช. จะรวบรวมแผนงานโครงการงบเสนอผ่านสำนักงบประมาณให้ความ
  เห็น ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงต้นเดือน ม.ค. 63 เพื่ออนุมัติงบกลางในการดำเนินการต่อไป

  นอกจากการเตรียมแผนงานโครงการเพื่อดำเนินการในเชิงป้องกันพื้นที่เสี่ยงได้รับผลผกระทบจากสถานการณ์ภัย
  แล้งแล้ว สทนช. ยังได้ใช้ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจเป็นศูนย์กลางในการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและประเมิน
  ผล แก้ไขปัญหา ในเชิงนโยบาย รวมทั้งปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลในเชิงพื้นที่กับ
  ศูนย์บรรเทาภัยของหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง กระทรวง
  มหาดไทย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร/ศูนย์
  ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เมขลา/ศูนย์นาคราช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม

  “สทนช. ได้มุ่งบูรณาการการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่และเต็มกำลัง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลน
  น้ำท่ามกลางสภาวะน้ำต้นทุนเหลือน้อย อย่างไรก็ตาม ต้องขอรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนร่วมมือร่วมใจกันประหยัด
  น้ำใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ไม่ให้เกิดการเสียเปล่าเพราะความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศ
  ไทยผ่านพ้นวิกฤติแล้งไปได้”เลขาธิการ สทนช. กล่าว

  สทนช. ดัน 2,000 โครงการ เดินหน้าแก้ภัยแล้งเร่งด่วน  สทนช. ดัน 2,000 โครงการ เดินหน้าแก้ภัยแล้งเร่งด่วน


  Share FB

  27.12.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias