“บิ๊กป้อม” ชวนประชาชน นับถอยหลัง 7 วัน ร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติก

 • “บิ๊กป้อม” ชวนประชาชน นับถอยหลัง 7 วัน ร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติก


  วันนี้ ที่ Quartier Parc ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ กทม. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
  เป็นประธานเปิดงาน “Everyday Say No To Plastic Bags” ร่วมนับถอยหลัง “Sevenday Say Goodbye To Plastic
  Bags” ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ห้างสรรพ
  สินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกทั้ง 75 บริษัททั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการลด ละ เลิกใช้
  พลาสติก ร่วมกันงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว (ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
  เป็นต้นไป

  พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการดำเนินมาตร
  การต่างๆ อย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล และขยะพลาสติก จนเกิดเป็นมาตรการความร่วมมือของภาค
  รัฐและเอกชนที่จะร่วมกันงดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งถือ
  เป็นก้าวสำคัญของประเทศที่แสดงถึงพลังความร่วมมือในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
  ร่วมกัน ซึ่งคาดว่า กิจกรรม “Everyday Say No To Plastic Bags” นี้ จะสามารถลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกหูหิ้ว
  ได้ถึงประมาณ 13,500 ล้านใบ พร้อมกันนี้ ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแสดงพลังรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหู
  หิ้ว ทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาของขยะพลาสติก และยังคงต้องเดินหน้าร่วมกันต่อไป เพื่อร่วมกับ
  ประชาคมโลกในการแก้วิกฤติปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ อีกทั้ง ได้ขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้อง
  ประชาชนคนไทย ร่วมกันปรับเปลี่ยนความเคยชินในการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว หันมาใช้ถุงผ้า ตะกร้า หรือบรรจุ
  ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน

  “บิ๊กป้อม” ชวนประชาชน นับถอยหลัง 7 วัน ร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติก


  ด้าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เหลือเวลา
  เพียง 7 วันเท่านั้น กับการงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว ของภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ที่สืบเนื่องจาก เมื่อวัน
  ที่ 6 กันยายน 2562 ได้ขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า
  ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ทั่วประเทศในการร่วมกันงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วกับลูก
  ค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งทุกบริษัท ที่ล่าสุด มากกว่า 75 บริษัท ให้การตอบรับ พร้อมเสนอ
  แนะแนวทางต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ นับเป็นความสำเร็จระดับประเทศ ที่ทำให้ทั่วโลกรับ
  รู้ว่าประเทศไทย ไม่ได้นิ่งเฉยกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จนเมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มี
  มติเห็นชอบ เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก ตามที่กระทรวงฯ นำเสนอ เพื่อเป็นนโยบาย
  ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงาน เพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single
  – Use Plastic) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 –
  2573 ซึ่งปัจจุบัน สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วทั้งในตลาดสดเทศบาลและเอกชน รวมทั้งห้าง
  สรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อได้แล้วกว่า 3,000 ล้านใบ อย่างไรก็ตาม ต้องขอ
  เชิญชวนพี่น้องคนไทยช่วยกันเป็นกระบอกเสียงสร้างกระแสการบอกต่อ ปรับเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่
  สามารถใช้ซ้ำ หรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะจากพลาสติกแบบใช้ ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อนำไป
  สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

  นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรม นับถอยหลัง Sevenday Say Goodbye To Plastic Bags ด้วยการชูป้ายข้อความ
  Sevenday Say Goodbye To Plastic Bags ร่วมกัน โดย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ทส. และผู้แทนภาคีเครือข่ายฯ กว่า 75 บริษัททั่วประเทศ อีกด้วย |


  “บิ๊กป้อม” ชวนประชาชน นับถอยหลัง 7 วัน ร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติก  “บิ๊กป้อม” ชวนประชาชน นับถอยหลัง 7 วัน ร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติก  “บิ๊กป้อม” ชวนประชาชน นับถอยหลัง 7 วัน ร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติก  Share FB

  26.12.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias