ทส. ปฏิบัติการ SAVE เพื่อนมาเรียม รณรงค์จัดการขยะทะเลขับเคลื่อนตรังยั่งยืน

 • ทส. ปฏิบัติการ SAVE เพื่อนมาเรียม รณรงค์จัดการขยะทะเลขับเคลื่อนตรังยั่งยืน

  วันนี้ (๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒) นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานกิจกรรรณรณรงค์สร้างการเรียนรู้การจัดการขยะ สู่การพัฒนาการ
  ขับเคลื่อนตรังยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม : ปฏิบัติการ SAVE เพื่อนมาเรียม "รณรงค์
  ตักขยะทะเล เขตเลเสบ้าน เพื่อตรังยั่งยืน" เพื่อรณรงค์สร้างความตื่นรู้ต่อสถานการณ์ทะเล แลกเปลี่ยน
  และเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะ ร่วมกับเครือข่ายชมรมประมงพื้นบ้าน
  จังหวัดตรัง ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายเยาวชน และสถาบันการศึกษา โดยมุ่งหวังให้
  ชาวประมงพื้นบ้าน ชุมชนชายฝั่งเห็นความสำคัญ เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะ

  ทส. ปฏิบัติการ SAVE เพื่อนมาเรียม รณรงค์จัดการขยะทะเลขับเคลื่อนตรังยั่งยืน

  นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
  กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานต้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรม
  ชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของขยะ ที่ได้ชูให้เป็น ๑ใน ๔ ด้านที่เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่ง
  ดำเนินการ โดยที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การทำงานกับภาคเอกชน เพื่อสร้างการเรียน
  รู้และการมีส่วนร่วมกับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ขยะโดยเฉพาะขยะทะเล
  มีความรุนแรงมากขึ้น ก็ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องตระหนัก เรียนรู้และช่วยกันซึ่งการจากไปของ
  น้องมาเรียมก็ถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่ทำให้สังคมไทยได้ตื่นรู้ และให้ความสนใจกับการจัดการ
  ขยะมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการสูญเสียสัตว์จากปัญหาพลาสติกไม่ว่าจะเป็น กวาง ช้าง นก วาฬ เต่าทะเล
  หรือสัตว์อื่นๆ

  ทส. ปฏิบัติการ SAVE เพื่อนมาเรียม รณรงค์จัดการขยะทะเลขับเคลื่อนตรังยั่งยืน

  กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือ และสร้างการรับรู้เรื่องของขยะต่อสาธารณะ
  ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการจัดการตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหาก
  ไม่ร่วมกันในวันนี้ อาจะมีเพื่อนของมาเรียมอีกกี่ตัวต้องจากเราไป วันนี้แม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆของการจัดการขยะ
  ทะเล แต่ถือเป็นจุดเริ่มที่สำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต ซึ่งจังหวัตตรังถือเป็นตัวอย่าง ของจังหวัด
  ที่มีการจัดการขยะทั้งจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกและโฟม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่ควรขยายผลการเรียนรู้ให้
  พื้นที่อื่นด้วย ที่ปรึกษา รมว.ทส. กล่าว

  ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติ
  การขับเคลื่อนโครงการตรังยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุก
  ภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และ
  ภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของพี่น้องเครือข่ายที่จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะทะเล นอกจากนั้นยังมีการเสวนา
  ทางวิชาการ การร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ การเก็บและคัดแยกขยะจากทะเล โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๖๐๐ คน จากเครือ
  ข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดตรังเครือข่ายอาสาสมัคร หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน
  นักศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อกิจกรรมนี้จะช่วยให้เกิดการเติมความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างความร่วม
  มือของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะที่ดีต่อไป


  ทส. ปฏิบัติการ SAVE เพื่อนมาเรียม รณรงค์จัดการขยะทะเลขับเคลื่อนตรังยั่งยืน  ทส. ปฏิบัติการ SAVE เพื่อนมาเรียม รณรงค์จัดการขยะทะเลขับเคลื่อนตรังยั่งยืน
  Share FB

  23.12.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias