ทส.จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

 • ทส.จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
  พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธ
  ศักราช 2562

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดี จัดพิธีรับพระราชทาน
  พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้กับผู้
  บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก/กอง เพื่อน้อม
  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง
  ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

  วันนี้ (19 ธันวาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
  พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชา
  ภิเษก พุทธศักราช 2562

  โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธ
  พล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธน
  บุญยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษ
  พัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และ
  หัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก/กอง ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณ
  ภาพสิ่งแวดล้อม

  ทส.จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม ได้น้อมใจสมัครสมาน และเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วย
  สำนึกในพระราชปณิธานพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญปฏิบัติด้วยน้ำ
  พระราชหฤทัยเปี่ยมล้น จึงได้ดำเนิน “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”เพื่อร่วมเฉลิม
  ฉลองในวาระสำคัญนี้ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด ที่ได้ทรงพระราชทานพระบรม ราชานุญาต
  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
  หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์แผ่นภาพ ขนาด 8.25x11.75 นิ้ว จำนวน 243
  แผ่น สำหรับพระราชทานแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วย
  งานในสังกัดกระทรวงฯ ได้มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
  พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไว้เคารพสักการะเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่
  สุดมิได้ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาท
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


  ทส.จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  ทส.จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
  Share FB


  20.12.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias