ทส. เดินหน้าต่อเนื่อง จับมือ ช่องทีวี “Censor Plastic Bags”

 • ทส. เดินหน้าต่อเนื่อง จับมือ ช่องทีวี “Censor Plastic Bags”

  วันนี้ (18 ธ.ค.62) ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการงดเผยแพร่ภาพพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งทางโทรทัศน์ โดยมี นายรัชฎา
  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ลงนาม ความร่วมมือ กับผู้แทนสถานี โทรทัศน์
  8 แห่ง ได้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD) บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) (ช่อง MCOT
  HD) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติของประเทศไทย (ช่อง NBT) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
  แห่งประเทศไทย (ช่อง TPBS) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (ช่อง GMM25) บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
  (ช่อง One31) บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (Workpoint ช่อง23) บริษัท อาร์.เอส. เท
  เลวิชั่น จำกัด (ช่อง8) พร้อมด้วย ตัวแทนศิลปิน ดารา โดยสถานีโทรทัศน์ จะงดการเผยแพร่ภาพหรือเบลอภาพ
  พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single - Use Plastic) ในละครหรือรายการโทรทัศน์ ตลอดจนสร้างความตระหนัก
  ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชน
  เกิดการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีตามหลักการ 3Rs และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  มากขึ้น ควบคู่ไปกับการที่ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ มากกว่า
  70 บริษัท ทั่วประเทศ จะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วหรือถุงก๊อบแก๊บ (ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน) ให้กับลูก
  ค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป


  ทส. เดินหน้าต่อเนื่อง จับมือ ช่องทีวี “Censor Plastic Bags”

  นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า ปัญหาการจัดการขยะ เป็นวิกฤตการณ์ระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  การจัดการขยะพลาสติก ซึ่งมีจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะถุงพลาสติกหูหิ้วหรือถุงก๊อบแก๊บ ที่มีปริมาณ การใช้
  สูงถึง 45,000 ล้านใบต่อปี และใช้เวลาการย่อยสลายกว่า 400 ปี แต่อายุการใช้งานสั้นมาก บางครั้งไม่ถึง 1 นาที
  เป็นภัยคุกคามสิ่งมีชีวิตทั้งทางบกและทางทะเล การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
  ภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทยปราศจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในปี 2565 ซึ่งที่ผ่านมา
  ได้ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลอดจนร้านสะดวกซื้อ มากกว่า 70 บริษัท ทั่วประเทศ
  จะงดบริการถุงพลาสติกหูหิ้วให้กับลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ปีหน้า เป็นต้นไป และในวันนี้ นับเป็นอีกหนึ่งพลังความ
  ร่วมมือที่สำคัญที่จะช่วยสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องขอบคุณสถานีโทรทัศน์
  ชั้นนำของประเทศ ทั้ง 8 แห่ง ที่ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหานี้ โดยจะยังคงขยายความร่วมมือเช่นนี้กับ
  สถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆ ร่วมด้วย


  ทส. เดินหน้าต่อเนื่อง จับมือ ช่องทีวี “Censor Plastic Bags”  ทั้งนี้ จากการรณรงค์อย่างจริงจัง และต่อเนื่องที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและเตรียมความพร้อม
  ในการปรับเปลี่ยนสู่ความเคยชินใหม่ ที่กำลังจะมาถึงในอีก 13 วันข้างหน้า ได้เกิดกระแสตอบรับที่ดีจากพี่น้อง
  ประชาชนเป็นจำนวนมาก ที่ถึงแม้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยของ
  ตัวเองลงบ้างก็ตาม ดังเห็นได้จากผลสำรวจดุสิตโพล ที่ผ่านมา ประชาชน ถึงประมาณ ร้อยละ 90 เห็นด้วยกับ
  นโยบายงดแจกถุงฯ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองกันบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องขอความร่วม
  มือและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วน มาเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก ด้วยการ
  ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด
  ล้อม ที่สำคัญ คือ เปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้แล้วทิ้ง ไปสู่วัฒนธรรมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้คุ้มค่าเพื่อส่งคืน
  โลกใบนี้ที่น่าอยู่ให้กับลูกหลานของเราในอนาคต ต่อไป

  ทส. เดินหน้าต่อเนื่อง จับมือ ช่องทีวี “Censor Plastic Bags”
  Share FB


  18.12.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias