สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานฯ จัดงานเดิน - วิ่งการกุศล ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

 • สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานฯ จัดงานเดิน - วิ่งการกุศล ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
  เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์การ
  แพทย์ปัญญานันภิกขุชลประทาน

  สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเดิน - วิ่งการกุศล RUN FOR HEALTH CHARITY
  MINI HALF MARATHON 2019 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ภายใต้ชื่องาน "สัมผัสน้ำ สัมผัสหนาว และหมู่มวลดอกไม้"
  เพื่อนำรายได้สนับสนุนสวัสดิการการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืนพร้อมจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบ
  แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

  วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF
  MARATHON 2019 โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร. ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
  รอรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ผู้ทรงคุณ
  วุฒิ ด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน
  ที่ 9 คณะผู้บริหารกรมชลประทาน สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ตลอดจนประชาชนที่สนใจได้ให้เกียรติ
  เข้าร่วมพิธีเปิด โดยที่นายณัฐพงศ์ ศิริชน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้กล่าวต้อนรับ และนายวรวิทย์ บุณยเนตร
  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล กล่าวรายงาน

  ในการนี้ ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ได้เป็นประธานให้สัญญาณแตรลม ปล่อยตัวนักวิ่งในระยะทาง 5 กม. ส่วนรุ่นระยะทาง
  10 กม. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานให้สัญญาณ และรุ่นระยะทาง 21 กม.
  ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานให้สัญญาณ

  ทั้งนี้ กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ประกอบด้วยประเภท วิ่งระยะทาง 21 กม. ระยะทาง 10 กม. และระยะทาง 5 กม. รวมถึงกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณสัน
  เขื่อนจำนวนกว่าแสนตัว โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำไปสนับสนุนสวัสดิการการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อ
  ความยั่งยืนหรือทุนลูกเกษตรกรเข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรมชลประทานและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อมอบให้ศูนย์การ
  แพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชน นักเดิน - วิ่ง ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

  สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานฯ จัดงานเดิน - วิ่งการกุศล ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

  สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานฯ จัดงานเดิน - วิ่งการกุศล ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก  สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานฯ จัดงานเดิน - วิ่งการกุศล ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก


  สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานฯ จัดงานเดิน - วิ่งการกุศล ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก


  Share FB


  9.12.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias