ทส. หนุน ทสม. สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ยุค 4.0 ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเน้น การจัดการ

 • ทส. หนุน ทสม. สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ยุค 4.0 ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเน้น การจัดการ
  ขยะพลาสติก

  วันนี้ (3 ธ.ค.2562) ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่ง
  ชาติ พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับ “ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น” ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
  ดาวรุ่ง ระดับประเทศ รวม 111 รางวัล เผย คาดหวัง ทสม. กว่า 2.3 แสนคน เป็นนักสื่อสารสิ่งแวดล้อม เน้นสื่อ
  สารกับคนรุ่นใหม่ ผ่านช่องทางการสื่อสาร ที่ทันสมัย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ
  โดยเฉพาะการจัดการขยะพลาสติก

  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรม
  ชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ได้ให้ความสำคัญกับ พลังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพราะลำพังภาครัฐเอง ไม่สามารถจัดการปัญหา
  ได้ทั้งหมด จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนจิตอาสาและเครือ
  ข่ายอาสาสมัครต่างๆ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน
  เองและประเทศชาติ ส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตต่อไป ทส. จึงได้มีนโยบายสนับสนุนการทำงานของ
  เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทสม. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ กว่า 230,000 คน
  รวมทั้งเครือข่ายอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิด
  สมดุลและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ดูแลโลกเพื่อให้โลก ดูแลเรา”ส่งเสริมให้เครือข่าย ทสม.มีความเข้มแข็ง
  สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ตลอดจน ร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทานของพระบาท
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด และน้อมนำแนวพระราชดำริและศาสตร์พระราชามาเป็นแนว
  ทางการทำงานด้วยหัวใจของจิตอาสาในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตนเอง
  มากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะนโยบายสำคัญ


  ทั้งนี้ เครือข่าย ทสม. นับเป็นฟันเฟืองหลักที่จะช่วยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเป็นแบบ
  อย่าง และช่วยผลักดันให้ชุมชนตระหนักถึงวิกฤติของปัญหา เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
  รูปธรรมขึ้นได้ โดยเฉพาะ การจัดการขยะพลาสติก ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชน “ลด ละ เลิก
  ใช้ถุงพลาสติก” สื่อสารกับชุมชน เน้นย้ำถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปรับพฤติกรรมเดิม ลดการใช้ถุง
  พลาสติกและพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง หันมาใช้ถุงผ้า กล่องบรรจุอาหารหรือวัสดุธรรมชาติแทน ตลอดจน
  ลดการใช้ถุงพลาสติกในการใส่บาตรพระสงฆ์ รวมทั้งผลักดันให้ชุมชน ร้านค้า และตลาดเป็นต้นแบบของ
  การลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น โดยต้องมีการประเมินผลทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
  ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ที่นับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะร่วม
  ใจกันงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วกับลูกค้า นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ เครือข่าย ทสม. แต่ละจังหวัด ทำหน้าที่เป็น
  นักสื่อสารสิ่งแวดล้อม เชิญชวนพี่น้อง ทสม. ให้เข้าร่วมเป็น ทสม. จิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนเน้นการสื่อ
  สารกับคนรุ่นใหม่ผ่านช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ที่เป็นกระแสนิยม เช่นline Facebook หรือ Youtube ให้มาก
  ขึ้น เพื่อจูงใจให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกด้าน ทั้งด้านการจัดการขยะ
  ต้นทาง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนเป็นกลไกเฝ้าระวัง และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
  ล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

  ทส. หนุน ทสม. สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ยุค 4.0 ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเน้น การจัดการ


  ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบัน มี ทสม. ทั่วประเทศ
  จำนวน 230,830 คน เปรียบเสมือน “โซ่ข้อกลาง” เชื่อมประสานการทำงานระหว่างภาครัฐและประชาชนให้มี
  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความตระหนักต่อคุณค่า ความสำคัญของฐานทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน
  จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้หลัก 4 ป. ได้แก่
  ป - ประสานความร่วมมือ ป - ประชาสัมพันธ์ ป - ปฏิบัติ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ใน
  ท้องถิ่น และ ป - ประเมินผล และเพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานสนองพระราโชบาย ในหลวง รัชกาลที่ 10 จึง
  ได้ขยายผล พัฒนาเครือข่าย ทสม. ไปสู่การเป็นเครือข่าย ทสม. จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซึ่งขณะนี้ มี
  ทสม. จิตอาสาทั่วประเทศแล้ว มากกว่า 85,000 คน

  การประชุมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 ธ.ค. 2562 เพื่อแสดงถึงการรวมพลังของเครือข่าย ทสม. ในการ
  สืบสาน รักษา และต่อยอด การทำงานในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
  เป็นเวทีนำเสนอ ผลการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนยกย่องเชิดชูผลงานของ ทสม. และเครือข่าย
  ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนการดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนเครือข่าย ทสม. 76 จังหวัด และ กทม. ผู้แทนสำนักงานทรัพยา
  กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 คณะกรรมการตัดสินการคัด
  เลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 คณะกรรมการอำนวยการ ทสม. และผู้แทน
  จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนที่สนใจรวมจำนวน 750 คน


  ทั้งนี้ ยังได้มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ จำนวน 8 รางวัล ทสม.
  และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับภาค จำนวน 17 รางวัล และ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน
  86 รางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น 111 รางวัล โดยในวันที่ 4 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ ประ
  จำปี 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับ ทสม.
  ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 4 รางวัล และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ อีกจำนวน 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น 7
  รางวัล ณ ฮอลล์ 4 อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ภายใต้
  แนวคิด ดูแลโลก เพื่อให้โลก...ดูแลเราตลอดไป

  ทส. หนุน ทสม. สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ยุค 4.0 ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเน้น การจัดการ  ทส. หนุน ทสม. สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ยุค 4.0 ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเน้น การจัดการ  Share FB

  4.12.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias