ทส. เร่ง เดินหน้า “1 จังหวัด 1 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ให้ครบ 76 จังหวัด ภายในปีหน้า

 • ทส. เร่ง เดินหน้า “1 จังหวัด 1 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ให้ครบ 76 จังหวัด ภายในปีหน้าห้เกษตรกร

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดประชุมเชิง
  ปฏิบัติการฯ ให้กับ บุคลากรสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
  ล้อมจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การ
  บรรลุเป้าหมาย 1 จว.1 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปี 63

  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
  วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการทำงานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดกรอบแนวทาง
  การขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  ให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2563 โดยกรอบแนวทางขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมดังกล่าว มุ่งเน้นสร้างการรับ
  รู้ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วย
  งานหลักในการดำเนินงาน เป้าหมาย คือ 1 จังหวัด 1 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
  และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลก


  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวย้ำถึง ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายร่วมผลักดันนโยบายระดับชาติและตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
  ผลเป็นรูปธรรม โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักดำเนินงานผ่านกลไกประชารัฐระดับพื้นที่
  สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นทุกภาคส่วน ดังนั้น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อมจังหวัด จึงเป็นหน่วยงานระดับพื้นที่ของกระทรวงฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงานด้านวิชา
  การ และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ทั้งการส่งเสริมด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบ
  เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน
  สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมบรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลทุก
  ระดับ

  ทส. เร่ง เดินหน้า “1 จังหวัด 1 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ให้ครบ 76 จังหวัด ภายในปีหน้า

  ด้านนายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวด
  ล้อม ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  จังหวัด ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดที่มีเทศบาลเข้าสู่
  กระบวนการประเมินและผ่านเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ 34 ตัวชี้วัด ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมี
  สุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี ปัจจุบันมีจำนวน 70 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา
  มีจังหวัดที่ได้รับการผลักดันจนได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมาแล้ว อาทิ เทศบาลเมืองน่าน รับราง
  วัลด้านอากาศ เทศบาลนครขอนแก่น ด้านน้ำ เทศบาลนครภูเก็ต ด้านจัดการขยะ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับ
  รางวัลด้านพื้นที่สีเขียว และในปีงบประมาณนี้ จะขยายผลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้ครอบคลุม 76 จังหวัด ซึ่งขาด
  เพียง 6 จังหวัดเท่านั้น คือ จังหวัดมุกดาหาร เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร พังงา และนราธิวาส

  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม
  ยั่งยืน ในครั้งนี้ จัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 26-27 พ.ย.2562 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทาง
  และการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2563 พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
  ทำงาน โดยรูปแบบของการประชุม ประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียนและพัฒนา
  แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอย่างบูรณาการ นอกจากนั้น ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง
  “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” เป็นต้น และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อ
  สร้างความเข้าใจเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลเมืองและการจัดการสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
  พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการระบบวิเคราะห์ผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตัวเอง ( Self –Assessment Report)
  ระบบเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green Area) และระบบบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย ( Data Trash)
  โดยรูปแบบของการประชุม เน้นการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบในระยะต่อไป ผู้เข้าร่วม
  ประชุม ประกอบด้วย บุคลากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
  แวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด รวมกว่า 200 คน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าว


  ทส. เร่ง เดินหน้า “1 จังหวัด 1 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ให้ครบ 76 จังหวัด ภายในปีหน้า  ทส. เร่ง เดินหน้า “1 จังหวัด 1 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ให้ครบ 76 จังหวัด ภายในปีหน้า  Share FB

  27.11.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias