พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

 • พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

  วันที่21 สิงหาคม 2560) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกอบรมกู้
  ภัย ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการ
  ฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  (กทพ.) เป็นประธาน รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
  14001 : 2015 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย
  สถาบันฯ ได้ให้การรับรองระบบฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560 และมีระยะเวลาสิ้น
  สุดวันที่ 27 มิถุนายน 2563

  พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015


  นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ กล่าวในรายละเอียดว่า คณะกรรมการ กทพ. เห็นชอบให้ กทพ.
  นำมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001 มาดำเนินการในทางพิเศษฉลองรัช (ช่วง
  เอกมัย-รามอินทรา) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2542 และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการ
  จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2543 ต่อมา กทพ. ได้ขยายขอบเขต
  การดำเนินงานของระบบฯ ไปดำเนินการในทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และได้รับ
  การรับรองมาตรฐานระบบฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2551 ต่อมาได้ขยายขอบเขต การ
  ดำเนินงานของระบบฯ ไปดำเนินการในทางพิเศษฉลองรัชตลอดแนวสายทางตั้งแต่
  ด่านฯ จตุโชติ ถึงด่านฯ อาจณรงค์ และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบฯ ตั้งแต่วันที่ 28
  มิถุนายน 2557

  พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

  ปัจจุบัน กทพ. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
  ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทค
  โนโลยีแห่งประเทศไทย ภายใต้ขอบข่ายการให้บริการและการบำรุงรักษาของทางพิเศษ
  ฉลองรัช ศูนย์ซ่อมบำรุง ครอบคลุมพื้นที่ใต้ทาง พิเศษฉลองรัช ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ
  บูรพาวิถี ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 14 ด่าน และ ด่านเก็บค่าผ่านทาง
  พิเศษบูรพาวิถี20 ด่าน เป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560 และมีระยะเวลา
  สิ้นสุดวันที่ 27 มิถุนายน 2563  "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กทพ. ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสภาพ
  สิ่งแวดล้อมภายใต้การดำเนินกิจการให้บริการทางพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง และ กทพ.
  จะยังคงมุ่งมั่นในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปใช้ควบคู่กับการพัฒนาการ
  ทำงานตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่าง
  สูงสุดและมีประสิทธิภาพต่อไป" นายสุทธิศักดิ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด
  Share FB

  210817Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias