รมว.ทส. นำทัพ รุกต่อเนื่อง ชวนผู้เที่ยวงาน กาชาด’62 พกถุงผ้าให้เคยชิน รับดีเดย์ 1 มกรา ปีหน้า

 • รมว.ทส. นำทัพ รุกต่อเนื่อง ชวนผู้เที่ยวงาน กาชาด’62 พกถุงผ้าให้เคยชิน รับดีเดย์ 1 มกรา ปีหน้า

  วันนี้ (22 พ.ย. 62) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
  พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (สส.) และคณะผู้บริหารฯ เยี่ยมชม พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการออกร้านกาชาด ประจำปี 2562 ณ สวนลุม
  พินี โซนหน่วยงานราชการ หมายเลข 3.9 ใกล้ประตู1 ทางเส้นถนนวิทยุ โดยปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชา
  ติและสิ่งแวดล้อมได้จัดร้าน ภายใต้แนวคิด“ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไทย รู้ใช้อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่
  15 - 24 พ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 22.00 น. พร้อมกันนี้ ได้นำทีมเดินรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ
  ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก...Everyday Say No to Plastic Bags" เชิญชวนผู้เที่ยวงานพกถุงผ้าให้เป็นนิสัย ที่นับ
  ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ 50 แห่ง ทั่วประเทศ จะ
  งดให้ถุง พลาสติกหูหิ้ว (ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน) หรือถุงก๊อบแก๊บให้กับลูกค้า ซึ่งล่าสุด สามารถลด
  ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดและห้างสรรพสินค้า ได้แล้วเกือบ 3 พันล้านใบ จากนั้น ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้า
  ที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
  กทม. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่จิตอาสาจัดการ
  ขยะ ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะกับผู้มาร่วมงาน เชิญชวนทิ้งขยะให้ลงถัง ถูกที่ ถูกทาง สร้างจิตสำนึก จัด
  การขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้วยแนวคิด “สนามหลวงโมเดล”

  นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า การจัดงานกาชาด ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะ พระ
  บริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กระทรวงทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีส่วนร่วมในการออกร้านกาชาด ภายใต้แนวคิด“ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
  ไทย รู้ใช้อย่างยั่งยืน” รายได้โดยเสด็จ พระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย ตลอดจนส่งเสริมการทำจิตอาสา
  จัดการขยะ ด้วยแนวคิด สนามหลวงโมเดล มุ่งสู่การเป็น Green Fair ต้นแบบการกุศลสีเขียว ซึ่ง 8 วัน ของการ
  จัดงาน มีผู้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาแล้วทั้งสิ้น 948 คน พร้อมกันนี้ ยังได้เดินขบวนรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ
  ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ... Everyday Say No to Plastic Bags" ที่ตอนนี้ เหลือเวลาประมาณ 40 วัน จะ
  ถึงวันดีเดย์ 1 ม.ค.2563 ที่ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ 50 แห่ง จะงดให้ถุง
  พลาสติกหูหิ้วหรือถุง ก๊อบแก๊บกับลูกค้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในกลไกการขับเคลื่อนฯ เมื่อวันที่
  12 พ.ย.ที่ผ่านมา และได้เตรียมยกร่างพระราชบัญญัติการจัดการขยะพลาสติก โดยมีเป้าหมายให้ถุงพลาสติก
  หูหิ้วหมดจากท้องตลาด ในวันที่ 1 ม.ค. 2564 จึงจำเป็นต้อง เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน

  ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและทุกภาคส่วนช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อม
  ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปด้วย ทั้งนี้ จากการรณรงค์ฯ ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ 21 ก.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2562
  สามารถลดถุงพลาสติกหูหิ้ว ได้ จำนวน 2,797 ล้านใบ จากตลาดสด 1,107 ล้านใบ และห้างสรรพสินค้า
  1,690 ล้านใบ

  รมว.ทส. นำทัพ รุกต่อเนื่อง ชวนผู้เที่ยวงาน กาชาด’62 พกถุงผ้าให้เคยชิน รับดีเดย์ 1 มกรา ปีหน้า


  ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดการขยะ ภายใน
  งานกาชาด ประจำปี 2562 ด้วยความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สภากาชาดไทย
  และภาคีเครือข่าย ได้ใช้แนวคิด “สนามหลวงโมเดล” มาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทำให้เกิด
  ระบบการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และช่วยลดปริมาณขยะก่อนนำไปกำจัด สามารถนำขยะกลับเข้าสู่กระบวน
  การรีไซเคิลได้มากขึ้น เป็นการลดขยะที่ต้นทางและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้ลด การผลิตขยะ
  ตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน ด้วยการพกถุงผ้า กระติกน้ำดื่ม หรือช้อนส้อมและกล่องอาหารส่วนตัวมาใช้ เมื่อ
  ต้องออก นอกบ้าน โดยผู้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาจัดการขยะ ตลอด 10 วัน จะได้รับความรู้เบื้องต้นในการคัด
  แยกขยะ จากทีมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากนั้น จะกระจายไปประจำจุดติดตั้งถังขยะ 40 จุด ภาย
  ในงาน เพื่อให้ความรู้และเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกถัง ประกอบด้วย ถังสีเหลือง สำหรับขยะ
  รีไซเคิล ถังสีเขียว สำหรับขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร) และถังสีน้ำเงิน สำหรับขยะทั่วไป รวมทั้ง การแยกน้ำแข็ง
  หลอดดูดน้ำ และไม้แหลมออกมาต่างหาก อีกด้วย

  รมว.ทส. นำทัพ รุกต่อเนื่อง ชวนผู้เที่ยวงาน กาชาด’62 พกถุงผ้าให้เคยชิน รับดีเดย์ 1 มกรา ปีหน้า  รมว.ทส. นำทัพ รุกต่อเนื่อง ชวนผู้เที่ยวงาน กาชาด’62 พกถุงผ้าให้เคยชิน รับดีเดย์ 1 มกรา ปีหน้า  Share FB
  24.11.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias