กรมส่งเสริมการเกษตรติดอาวุธเจ้าหน้าที่หนุนพัฒนาคุณภาพไม้ผลภาคตะวันออกครบวงจร

 • กรมส่งเสริมการเกษตรติดอาวุธเจ้าหน้าที่หนุนพัฒนาคุณภาพไม้ผลภาคตะวันออกครบวงจร

  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด
  การสัมมนาสร้างความเข้าใจโครงการและพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ หลักสูตร "การปฎิบัติงานโครง
  การไม้ผลและวิชาการพัฒนาคุณภาพไม้ผลครบวงจร"พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานพัฒนา
  คุณภาพไม้ผลภาคตะวันออกให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรใน 9 จังหวัดภาคตะวันออก รวม 70 คน
  ณ โรงแรม เพลย์ พลา บีช ระยอง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นเพิ่มทักษะให้
  เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาคุณภาพผลไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างครบวงจร
  และสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน 3 โครงการ คือ

  1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ผล) โดยพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลให้มีความรู้
  ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลไม้ตามความต้องการของตลาด ตลอดจนบริหารจัดการ
  ผลไม้อย่างเป็นระบบสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ผลไม้ และคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้
  (Fruit Board) มีเป้าหมายเกษตรกร 900 ราย ใน 9 จังหวัด สำหรับแผนการดำเนินงานพัฒนาการผลิตไม้
  ผลแบบมีส่วนร่วมจะจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบไม้ผล เป็นต้น

  2. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตร ภาคตะวันออก เน้นพัฒนาสินค้าเกษตรไม้ผล เพิ่มมูลค่า
  สินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานการรับรอง GI และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับความต้อง
  การของตลาด เป้าหมายเกษตรกร 270 ราย 9 จังหวัด ได้พัฒนาคุณภาพไม้ผลที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวัน
  ออก อย่างน้อย 1 ชนิด ให้ได้รับมาตรฐาน GAP และสร้างมูลค่าเพิ่มสู่กระบวนการรับรองสินค้า GI สำหรับ
  แผนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรเตรียมจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การศึกษาด฿งาน ทำแปลงเรียนรู้
  จังหวัดละ 1 แปลง การทำแปลงรวบรวมพันธุ์ สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย/การผลิตและการตลาด จนเข้าสู่
  กระบวนการรับรอง GI

  3. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้เกษตรกร
  ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต จลอดจนแปรรูปเป็นผลิต
  ภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถยกระดับเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)ในภาคตะวันออก
  2 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี และตราด


  กรมส่งเสริมการเกษตรติดอาวุธเจ้าหน้าที่หนุนพัฒนาคุณภาพไม้ผลภาคตะวันออกครบวงจร


  สำหรับประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิตและการส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
  ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันเกษตรกรมีการปลูกไม้ผล 57 ชนิด พื้นที่ประมาณ
  7.3 ล้านไร่ ผลผลิตปีละประมาณ 11.25 ล้านตัน ผลผลิตร้อยละ 80 บริโภคผลสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
  การบริโภคของประชากรภายในประเทศ อีกร้อยละ 20 ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยในปี 2561 มีมูลค่าส่ง
  ออกผลไม้สดในกลุ่มเศรษฐกิจหลัก ประมาณ 76,700 ล้านบาท โดยผลไม้ที่สำคัญทางเศรษฐกิจในการส่งออก
  มากที่สุด คือ ทุเรียน (คิดเป็นร้อยละ 46.06) รองลงมา ได้แก่ ลำไย (คิดเป็นร้อยละ 37.49) มังคุด (คิดเป็นร้อยละ
  9.50) มะม่วง (คิดเป็นร้อยละ 5.72) เงาะ (คิดเป็นร้อยละ 0.72) ลิ้นจี่ (คิดเป็นร้อยละ 0.45) และลองกอง (คิดเป็นร้อย
  ละ 0.06) ตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยส่งออกผลไม้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีนมากที่สุด ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ของ
  มูลค่าส่งออกผลไม้สดในกลุ่มเศรษฐกิจหลัก

  กรมส่งเสริมการเกษตรติดอาวุธเจ้าหน้าที่หนุนพัฒนาคุณภาพไม้ผลภาคตะวันออกครบวงจร


  โดยภาคตะวันออกเป็นแหล่งไม้ผลคุณภาพดี มีการผลิตอย่างหลากหลายและมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 60,000
  ล้านบาทต่อปี ไม้ผลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง มะม่วง กล้วย ขนุน และส้มโอ
  ดังนั้น การขยายผลส่งเสริมการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพครอบคลุมพื้นที่แหล่งผลิตภาคตะวันออก จึงจำเป็นที่จะ
  ต้องส่งเสริมและพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่มาตรฐานการส่งออกควบคู่ไปกับการแปรรูป เพื่อทำให้
  การผลิตการเกษตรภาคตะวันออกครบวงจรนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีพัฒนาการผลิตไม้ผลสู่การเกษตรสมัยใหม่
  4.0 ให้มากขึ้น

  "ปัจจุบันการผลิตไม้ผลของไทยนับวันยิ่งประสบกับปัญหาสภาวะการแข่งขันที่มีข้อกำหนดเงื่อนไขการกีดกันทาง
  การค้าที่เข้มงวด และผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่มีมาตรฐานสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาราคาปัจจัยการผลิต แรงงาน
  และค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแย่งส่วนแบ่งตลาดผลไม้ไทย จึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพ
  การผลิตเพื่อให้มีปริมาณและผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกเพิ่มขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
  สร้างเอกลักษณ์ของสินค้า เป็นสินค้าที่ปลอดภัยมีการนำระบบตรวจสอบย้อนกลับผลผลิต โดยใช้ QR Code ให้
  มากขึ้น และสนองนโยบายตลาดนำการเกษตรของรัฐบาล โดยการนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาประยุกต์
  ใช้ให้เหมาะสม นำไปสู่การลดต้นทุนและสินค้ามีคุณภาพ" รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว  กรมส่งเสริมการเกษตรติดอาวุธเจ้าหน้าที่หนุนพัฒนาคุณภาพไม้ผลภาคตะวันออกครบวงจร

  กรมส่งเสริมการเกษตรติดอาวุธเจ้าหน้าที่หนุนพัฒนาคุณภาพไม้ผลภาคตะวันออกครบวงจร

  กรมส่งเสริมการเกษตรติดอาวุธเจ้าหน้าที่หนุนพัฒนาคุณภาพไม้ผลภาคตะวันออกครบวงจร

  Share FB
  20.11.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias