กรมส่งเสริมการเกษตรนำสินค้าวิสาหกิจชุมชนร่วมออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2562

 • มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา” ขึ้นเป็นครั้งแรก

  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา” ขึ้นเป็นครั้งแรก มุ่งประสานงานกับเครือข่าย
  มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านสะเต็มศึกษาในระดับโลก เพื่อผลักดันการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์การเรีย
  นรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาชีพของผู้เรียน

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา– เมื่อเวลา 13.30 น. รอง
  ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อ
  สะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” (MUSC Centre of Excellence in STEM Education) เพื่อ
  เป็นศูนย์ประสานงานกับเครือข่ายฯ ในการนำศาสตร์ด้านสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and
  Mathematics Education: STEM Education) ไปต่อยอดกระบวนการจัดการศึกษา ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
  และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งมีการพัฒนากระบวน
  การหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในงานดังกล่าว ได้มีการเปิดตัว “ศูนย์ความ
  เป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล” เป็นครั้งแรกในมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย
  ศูนย์ประสานงานฯ และห้องเรียนสะเต็ม ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  มหิดล วิทยาเขตศาลายา


  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา” ขึ้นเป็นครั้งแรก


  ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ประธานกรรมการศูนย์ฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ศูนย์ความเป็นเลิศ
  เพื่อสะเต็มศึกษา หรือที่รู้จักกันในนาม ศูนย์ MUSC-STEM จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง
  ประเทศEuro-Asia Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงบจาก
  Erusmus+ Programme ประกอบด้วยเครือข่ายความร่วมมือจาก 15 สถาบันที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
  ประสบการณ์ในด้านสะเต็มศึกษา ทั้งในยุโรป (สวีเดน ลิทัวเนีย ฝรั่งเศส) และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อินโด
  นีเซีย เวียดนาม และไทย) โดยมีมหาวิทยาลัย Uppsala ประเทศสวีเดนเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายสำหรับ
  ประเทศไทยเรามีเครือข่ายที่เข้มแข็งจาก 3 มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์ภาค
  เหนือ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์ภาคใต้) และ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์ภาคกลาง) โดยที่มหา
  วิทยาลัยมหิดลได้สนับสนุนให้คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานหลักในนามของมหาวิทยาลัย ซึ่งในงาน
  เปิดตัวศูนย์ฯ ครั้งนี้ ได้มีผู้แทนจากสถาบันเครือข่ายฯ ในโครงการ EASTEM จาก 4 ประเทศ รวม 11 สถาบัน
  ได้ให้เกียรติมาร่วมชมการเปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษาในครั้งนี้ด้วย โดยผู้แทนจากสถาบันเครือ
  ข่ายฯ ในโครงการดังกล่าว ยังมีกำหนดการมาเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านสะเต็มศึกษา ในระหว่างวันที่
  14-16 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ เช่นกัน

  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา” ขึ้นเป็นครั้งแรก

  “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล” จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับ
  สนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสะเต็มศึกษา และมีหน้าที่ประสานงานกับสถาบันเครือข่ายฯ ศูนย์ MUSC-STEM นี้
  ประสานงานโดยกลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ ของคณะฯ โดยมุ่งเป้าหมาย
  ให้เป็นการทำงานแบบสหสาขาที่ร่วมกันหลายหน่วยงาน ทั้งบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์เอง รวมถึงหน่วยงาน
  ต่างๆ ทั้งและนอกในมหาวิทยาลัยมหิดล มีคณะกรรมการดำเนินงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา ทั้งชีววิทยา
  เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ไอที และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีประสบการณ์ด้านสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัย
  ตระหนักว่า “องค์ความรู้” นั้นต้องมีอย่างเชี่ยวชาญ และต้องสามารถสื่อสารเข้าไปในทุกส่วนได้ ไม่ว่าจะเป็นภาค
  เอกชนและภาคประชาชน เพื่อสามารถยกระดับของกระบวนการผลิตทรัพยากรบุคคล ที่มีศักยภาพความรู้ความ
  สามารถสูงและมีทักษะทางอาชีพและสังคม ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในสภาวะที่เศรษฐกิจการ
  ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพแบบเดิม ถูกทำให้หยุดชะงักในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาอย่างรวดเร็ว
  (Technology Disruption)

  ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ประธานในพิธีเปิดฯ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อ
  สะเต็มศึกษา จะช่วยผลักดันการเรียนการสอนและกิจกรรมการจัดฝึกอบรมด้านสะเต็มศึกษา มุ่งสนับสนุนยุทธ
  ศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในทุกระดับ ตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับไปจนถึงระดับอุดมศึกษา
  รวมถึงบุคลากรที่อยู่ในสายอาชีพต่างๆ เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้อย่างเข้าใจและเข้าถึงศาสตร์ที่จำเป็น
  ต่อการพัฒนาตนเอง สามารถเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้ โดยศูนย์
  MUSC-STEM จะมีการประสานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งกับสถาบันเครือข่ายฯ และภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ
  เอกชน รวมทั้งองค์กรอิสระทั้งในและนอกประเทศ เพื่อเป้าหมายในการยกระดับการเรียนการสอนแบบบูรณา
  การของประเทศให้ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถที่จำ
  เป็นอันเป็นที่ต้องการของตลาดงานในยุคปัจจุบัน มีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ให้
  กับเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม

  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา” ขึ้นเป็นครั้งแรก

  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา” ขึ้นเป็นครั้งแรก

  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา” ขึ้นเป็นครั้งแรก

  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา” ขึ้นเป็นครั้งแรก  Share FB
  14.11.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias