มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวห้องปฏิบัติการดิจิทัลรูปแบบใหม่แห่งแรกของอาเซียน เทคโนโลยีสุดล้ำ พร้อมรองรับงานวิจัยและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบทันสมัยสำหรับศตวรรษที่ 21

 • มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวห้องปฏิบัติการดิจิทัลรูปแบบใหม่แห่งแรกของอาเซียน เทคโนโลยีสุดล้ำ
  พร้อมรองรับงานวิจัยและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบทันสมัยสำหรับศตวรรษที่ 21

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา – รองศาสตราจารย์ นพ.
  ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “หน่วยปฏิบัติการ
  ชีววิทยาศาสตร์ระบบดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 3 ห้องปฏิบัติการ
  กลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เวลา 14.00 น. ในงานดังกล่าว

  ได้มีการเปิดตัวและสาธิตห้องปฏิบัติการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย สามารถเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน
  ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านชีววิทยา จุลชีว
  วิทยา ชีวเคมี และวิทยาศาสตร์การแพทย์แขนงต่างๆ โดยที่รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะ
  วิทยาศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หน่วยปฏิบัติการชีววิทยาศาสตร์ระบบดิจิทัลฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
  จากสำนักงบประมาณร่วมกับเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีงบประมาณในการปรับปรุงทั้งกล้องระบบ
  ดิจิทัลและชุดโมเดลมีมูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท ประกอบด้วยห้องเรียนและระบบปฏิบัติการแบบดิจิทัลที่ใช้เทคโน
  โลยีทันสมัย เพื่อยกระดับศักยภาพของห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาเดิม โดยปรับปรุงเทคโนโลยีด้านกล้องจุลทรรศน์
  และเลนส์ประกอบ ที่สามารถต่อกับกล้องดิจิทัลความละเอียดสูง สามารถแสดงภาพขึ้นสู่จอโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้วที่
  ติดตั้งสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มย่อยได้อย่างเจาะจง

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้ออกแบบและจัดหาห้องควบคุมที่สามารถให้ผู้เรียนและผู้สอนสื่อสารกัน
  ได้แบบสองทิศทาง สามารถนำเสนอผลการศึกษาและภาพจากห้องเรียนหนึ่งไปสู่อีกห้องเรียนผ่านระบบ เพื่อช่วยให้
  เกิดแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เรียนแบบ real-time ระบบดังกล่าวยังได้จัดอุปกรณ์สนับสนุน ได้แก่ แทปเลต ให้นักศึกษา
  ทุกกลุ่มย่อย สามารถทำการบันทึกภาพ วิเคราะห์ และประมวลข้อมูลผลการทดลองได้อย่างรวดเร็ว คณะฯ ยังได้ทำ
  การเพิ่มจุดสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในห้องเรียน ทำให้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารของตนเองดาวน์โหลด
  ข้อมูลจากผลปฏิบัติการ ทำการทดสอบบทเรียน ส่งงาน และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างอิสระกว้างขวาง เพื่อสนับ
  สนุนให้เกิดการส่งเสริมศักยภาพและทักษะการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด การเปิดตัวของหน่วยปฏิบัติการชีววิทยา
  ศาสตร์ระบบดิจิทัลฯ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงความสำเร็จในเฟสแรกของโครงการ ที่ออกแบบระบบห้องปฏิบัติการ
  2 ห้องให้สามารถรองรับการเรียนได้พร้อมกัน 40 กลุ่ม ทำให้เรียนสามารถเรียนพร้อมกันได้จำนวน 250 คน ทั้งนี้
  เมื่อเสร็จสมบูรณ์ทั้ง 6 ห้อง ในปี 2563 จะสามารถรองรับผู้เรียนได้พร้อมกันได้  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวห้องปฏิบัติการดิจิทัลรูปแบบใหม่แห่งแรกของอาเซียน เทคโนโลยีสุดล้ำ


  กว่า 800 คน เป็นระบบที่มีศักยภาพทันสมัยในระดับแนวหน้าของอาเซียน ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์
  สุภัทรพันธุ์ ประธานในพิธีเปิดฯ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หน่วยปฏิบัติการชีววิทยาศาสตร์ระบบดิจิทัลของ
  คณะวิทยาศาสตร์ เป็นระบบปฏิบัติการที่มีศักยภาพความพร้อมในการรองรับทั้งงานวิจัย การเรียนการสอน
  และการจัดอบรมเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร
  อิสระ เพื่อเป้าหมายในการยกระดับการเรียนการสอนชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้ทันสมัยได้มาตร
  ฐานระดับโลกและเหมาะสมกับผู้เรียนในทุกระดับ อันจะเป็นประโยชน์ที่เกิดกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ของ
  ประเทศในวงกว้างต่อไป และในงานนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทน
  จากโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศของคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติมาร่วมชมการเปิดตัวหน่วยปฏิบัติการชีว
  วิทยาศาสตร์ระบบดิจิทัล ครั้งนี้ด้วย

  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวห้องปฏิบัติการดิจิทัลรูปแบบใหม่แห่งแรกของอาเซียน เทคโนโลยีสุดล้ำ

  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวห้องปฏิบัติการดิจิทัลรูปแบบใหม่แห่งแรกของอาเซียน เทคโนโลยีสุดล้ำ

  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวห้องปฏิบัติการดิจิทัลรูปแบบใหม่แห่งแรกของอาเซียน เทคโนโลยีสุดล้ำ


  Share FB
  12.11.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias