อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวงาม จังหวัดราชบุรี

 • อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวงาม จังหวัดราชบุรี

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็น
  ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 ซึ่งพระบาท
  สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
  เกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมการเกษตรอัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์
  จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบัวงาม (พระอารามหลวง) ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
  และถวายจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

  โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี บุญนาค
  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนเข้าร่วมงาน
  โอกาสนี้ได้มอบเงินบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนในความอุปถัมภ์ 1 แห่ง
  โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน
  2,117,921 บาท

  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวงาม จังหวัดราชบุรี


  วัดบัวงาม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนบัวงาม-โพหัก ตำบลบัวงาม
  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2442 ได้รับพระราชทาน
  วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 ได้รับการยกฐานะจากวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง
  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2536 ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 24 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา ปัจจุบันมีพระครูวิบูลพัฒนานุกิจ
  (สำเนียง พาณธมฺโม) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ทางวัดได้ยึดแนวทางส่งเสริมการศึกษาเป็นหลักควบคู่กับ
  การพัฒนาถาวรวัตถุสิ่งก่อสร้างเสนาสนะ และได้รับการบริจาคที่ดินจากชาวบ้านในการจัดสร้างโรงเรียน
  ประชาบาลเพื่อเป็นสถานศึกษาของกุลบุตร กุลธิดาในท้องถิ่น โดยชื่อว่าโรงเรียนวัดบัวงาม (โสภณปทุม
  รักษ์ประชาสรรค์) และเปิดสอนโรงเรียนปริยัติธรรมสายสามัญขึ้น โดยจัดให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรม
  ทั้งแผนกธรรมและบาลี เปิดการสอนแผนกธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2469 และแผนกบาลี พ.ศ. 2506 วัดได้เน้น
  การพัฒนาด้านการศึกษา การเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา

  นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์ในการประชุมอบรมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้รับการยกย่องเป็น
  สำนักศาสนศึกษาดีเด่นเมื่อปี พ.ศ. 2527 และได้รับการยกฐานะเป็นสำนักศาสนศึกษาตัวอย่าง ของกรมการ
  ศาสนาเมื่อปี พ.ศ. 2529 ประกาศให้เป็นอุทยานการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2537 และได้รับใบประกาศนียบัตรแต่ง
  ตั้งให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2542

  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวงาม จังหวัดราชบุรี

  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวงาม จังหวัดราชบุรี

  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวงาม จังหวัดราชบุรี


  Share FB
  3.11.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias